Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017[Regeling vervallen per 01-07-2018.]

Geldend van 10-03-2017 t/m 30-06-2018

Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017

De Minister van DefensieDe Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Gelet op artikel 2a van de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal [Vervallen per 01-07-2018]

De Plaatsvervangend Secretaris-Generaal wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken juncto artikel 2 van de Wet veiligheidsonderzoeken.

Artikel 2. Ondertekening [Vervallen per 01-07-2018]

In de ondertekening van de in artikel 1 genoemde stukken en besluiten brengt de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het mandaat en de machtiging tot uitdrukking met de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze

De plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Handtekening

Naam

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2017, treedt zij in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2017.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 27 februari 2017

De Secretaris-Generaal

W.J.P. Geerts