Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit toekenning bevoegdheid artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 gedeputeerde staten provincie Fryslân

Geldend van 10-03-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19694, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie Fryslân;

Gelet op artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000;

BESLUIT:

Artikel 1

Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân zijn bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdiensten, die de daarbij aangegeven stations verbinden:

Vervoersdienst

Stations

Leeuwarden – Harlingen Haven

Leeuwarden, Deinum, Dronryp, Franeker, Harlingen, Harlingen Haven.

Leeuwarden – Stavoren

Leeuwarden, Mantgum, Sneek Noord, Sneek, IJlst, Workum, Hindeloopen, Koudum-Molkwerum, Stavoren.

Het deel van de vervoersdienst Leeuwarden – Groningen Europapark dat wordt verricht in de provincie Fryslân

Leeuwarden, Leeuwarden Camminghaburen, Hurdegaryp, Feanwâlden, De Westereen,

Buitenpost.

Artikel 2

Het Besluit tot aanwijzing vervoersdiensten waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein (Stcrt. 2005, 52), vervalt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma