Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bekostiging personeel PO BES 2017–2018[Regeling vervalt per 01-08-2026.]

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2017, nr. PO/BenS 1147363, houdende regels voor de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2017–2018 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2017–2018)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, 18, 19, 20 en 22, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bedrag per leerling

Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 164, eerste lid, van de wet bedraagt USD 3344,15.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging voor kleine scholen, schoolleiding, onderwijsachterstanden

Het bedrag bedoeld in artikel 18 van het besluit is USD 116656,60.

Artikel 4. Bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid

De bekostiging bedoeld in artikel 166 van de wet bedraagt USD 38 885,53 per school en USD 1114,72 per leerling.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op Sint Eustatius en Saba

De aanvullende bekostiging bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het besluit bedraagt 13,38% van de bekostiging zoals vastgesteld met de artikelen 2, 3 en 4.

Artikel 6. Vaststelling aanvullende bekostiging prijspeil Bovenwinden

De aanvullende bekostiging bedoeld in artikel 19 van het besluit bedraagt 16% van de bekostiging zoals vastgesteld met de artikelen 2, 3, 4 en 5.

Artikel 7. Vaststelling bekostiging één school op een eiland

De aanvullende bekostiging bedoeld in artikel 20 van het besluit bedraagt USD 103694,76.

Artikel 8. Betaalritme

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten vindt plaats op grond van percentages genoemd in de onderstaande tabel.

Augustus

7,13%

September

7,13%

Oktober

7,13%

November

7,13%

December

7,15%

Januari

9,33%

Februari

9,33%

Maart

9,33%

April

9,33%

Mei

9,33%

Juni

9,33%

Juli

8,35%

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

  • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2017–2018 en vervalt met ingang van 1 augustus 2026, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2017–2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker