Cusumsysteem Keurmeester APK 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Cusumsysteem Keurmeester APK 2017

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

Artikel 1. definities

Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK overgenomen.

Voorts wordt verstaan onder:

 • a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikelen 90 en 91 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede onderzoeken door de politie of RDW;

 • b. cusumsysteem keurmeester: het systeem van bonus- en strafpunten voor de keurmeester zoals bedoeld in artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

 • c. keuringsbevoegdheid: de bevoegdheid om voertuigen APK te keuren en met behulp van een door de RDW geaccepteerd systeem af te melden. Deze bevoegdheid moet blijken uit een diploma Keurmeester en een geldige bevoegdheidspas periodieke keuring lichte voertuigen respectievelijk (zware) bedrijfsvoertuigen welke documenten zijn afgegeven door de Stichting VAM;

 • d. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;

 • e. cusumstand: startwaarde, vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;

 • f. keuringseisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen;

 • g. misser: bij een herkeuring geconstateerd onjuist of vergeten afkeurpunt, adviespunt, reparatiepunt, reparatieadviespunt of opmerkingen inzake de uitvoering van een keuring als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

 • h. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringseisen;

 • i. apert onveilig voertuig: een voertuig met minimaal een misser gradatie 4 of 5 die direct gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem Keurmeester APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de door de keurmeester geleverde kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt die 0,4 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een lichte misser die 1,0 strafpunt oplevert;

  • c. gradatie 3: een geringe misser die 1,6 strafpunt oplevert;

  • d. gradatie 4: een ernstige misser die 3,3 strafpunten oplevert;

  • e. gradatie 5: een kritieke misser die 4,7 strafpunten oplevert.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

  • a. een bonuspunt van 0,4 punt na een herkeuring zonder constateringen van missers.

  • b. totaal aantal strafpunten na een herkeuring met constateringen van missers

Artikel 4. startwaarde

De keurmeester wordt op een startwaarde van 3,0 punten geplaatst:

 • a. bij het verlenen van de keuringsbevoegdheid;

 • b. als een cusumstand van 10 wordt bereikt of overschreden;

 • c. bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;

 • d. een apert onveilig voertuig.

Artikel 5. intrekking Cusumsysteem KeurmeesterAPK

De regeling Cusumsysteem Keurmeester APK van 27 mei 2009, Stcrt. 2009, nr. 105 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2017.

Artikel 6. historie

 • 1 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand voor zover de cusumstand lager dan 3,0 punten is.

 • 2 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die 3,0 punten of hoger zijn worden geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina