Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit gastoestellenverordening

Geldend van 16-02-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1075790-159883-VGP van 7 februari 2017, houdende aanwijzing bevoegde autoriteit in het kader van de gastoestellenverordening

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 20 van de Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (PbEU 2016, L 81);

Besluit:

Artikel 1

Als aanwijzende autoriteit, bedoeld in artikel 20 van de Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (PbEU 2016, L 81), wordt aangewezen: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 oktober 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers