Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Cusumsysteem tachografen 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Cusumsysteem tachografen 2017

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 40 van de Regeling Controleapparaten 2005

Besluit:

Artikel 1. definities

Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling controleapparaten 2005 overgenomen. Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. toepassing

Het cusumsysteem wordt toegepast bij controles ten behoeve van het meten van de kwaliteit van de inbouw en het onderzoek van de controleapparaten.

Artikel 3. gradaties

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onjuiste inbouw of onderzoek dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond een intrekking van de erkenning wordt overwogen.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

  • a. een bonuspunt van 0,4 punt na een controle zonder constateringen van gebreken;

  • b. totaal aantal strafpunten na een controle met constateringen van gebreken.

Artikel 4. startwaarde

De erkenninghouder wordt geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten:

 • a. na het verlenen van een erkenning;

 • b. als een cusumstand van 12 wordt bereikt of overschreden;

 • c. bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;

 • d. bij een apert onjuiste inbouw of onderzoek.

Artikel 5. intrekking Bekendmaking Cusumsysteem controleapparaten 2005

De Bekendmaking Cusumsysteem controleapparaten 2005 van 5 oktober 2005, Stcrt 2005, nr. 131 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2017.

Artikel 6. historie

 • 1 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand voor zover de cusumstand lager dan 3,0 punten is.

 • 2 De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die 3,0 punten of hoger zijn worden geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten.

Artikel 7. ingangsdatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Artikel 8. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem tachografen 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur