Besluit beperking openbaarheid archief Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002

Geldend van 28-02-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002

De Minister van Financiën te Den Haag,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, b en c Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 7 februari 2017, met kenmerk 1140844.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van het Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002 van het ministerie van Financiën.

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot

Motivatie

131

2027

De inventarisnummers bevatten informatie over de wijze waarop gelddistributie en de beveiliging daarvan heeft plaats gevonden.

132

2027

137

2027

139

2027

140

2027

141

2027

142

2027

144

2027

145

2027

147

2027

148

2027

151

2027

194

2027

232

2027

295

2027

en

Artikel 2

Met het oog op de onevenredige bevoordeling of benadeling van personen of instanties is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot

Motivatie

146

2052

Het inventarisnummer bevat het vertrouwelijk verslag van een crisisoefening.

266

2021

Dit inventarisnummer bevat gegevens over een juridische claim, alsmede de beoordeling van de juridische positie van de Staat der Nederlanden. De beperking geldt tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar.

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten’.

Den Haag, 17 februari 2017

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

De secretaris-generaal,

M.R. Leijten

Terug naar begin van de pagina