Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 24-02-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 6 februari 2017, nummer CvTE-17.00018, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2017)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Het College voor Toetsen en Examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage behorende bij de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2017, van 6 februari 2017, nummer CvTE-17.00018

[Vervallen per 01-01-2018]

Vak/niveau

basisberoepsgerichte leerweg1

kaderberoepsgerichte leerweg1

gemengde leerweg

theoretische leerweg

havo

vwo

 

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

   

aardrijkskunde BB papier

x

         

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB papier

x

         

dans2

   

x

x

   

drama2

   

x

x

   

Duits BB papier

x

         

economie BB papier

x

         

Engels BB papier

x

         

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB papier

x

         

handvaardigheid

         

x

maatschappijleer II BB papier

x

         

maatschappijwetenschappen (pilot)

         

x

muziek2

   

x

x

x

x

nask 1 BB papier

x

         

Nederlands BB papier

x

         

Russisch

       

x

x

Spaans

x

         

tekenen

         

x

textiele vormgeving

         

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde B (bezemexamen oud)

       

x

 

wiskunde BB papier

x

         

1 Dit rooster geldt niet voor scholen die deelnemen aan de ‘Flexibele en digitale c.e.’s algemene vakken BB en KB’. In de Informatiebrochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens 2017 BB en KB’ staat op welke wijze deze scholen inhalen en herkansen organiseren. Zie de Septembermededeling paragraaf 4.2 op Examenblad.nl.

2 Evenals in het eerste tijdvak worden de vakken dans GT, drama GT en muziek GT in het tweede tijdvak afgenomen in Autoplay. De examenvorm van de centrale examens muziek vwo en havo is evenals in het eerste tijdvak papier met Autoplay.

GL beroepsgericht

 

GL vmbo

 

transport en logistiek

 

x

 

voertuigentechniek

 

x

 
Terug naar begin van de pagina