Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, [...] spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2017

[Regeling vervallen per 24-08-2017.]
Geldend van 15-03-2017 t/m 23-08-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 februari 2017, nr. 17021888, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2, voorheen toegelaten onder toelatingsnummer 11078 N, ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid.

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 17 augustus 2017 met dien verstande dat de vrijstelling voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Agrichem Asulam 2:

  • 1. in de teelt van hyacint en tulp geldt met ingang van 15 maart 2017 en vervalt op 13 juli 2017;

  • 2. in de teelt lelie geldt met ingang van 20 april 2017 en vervalt op 18 augustus 2017;

  • 3. in de teelt van gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad geldt met ingang van 15 maart 2017 en vervalt op 13 juli 2017;

  • 4. in de teelt van spinaziezaad geldt met ingang van 15 maart 2017 en vervalt op 13 juli 2017;

  • 5. in de teelt van spinazie geldt met ingang van 26 april 2017 en vervalt op 24 augustus 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 24-08-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie, gezaaide zomerbloemen, bloemenzaadteelt, spinazie en de spinaziezaadteelt tegen onkruid 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Agrichem Asulam 2

[Vervallen per 24-08-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 24-08-2017]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing1

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Spinazie (productieteelt) onbedekte teelt

voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 l/ha

1 per teeltcyclus

6 l/ha per teeltcyclus

nvt

Spinazie (zaadteelt)

voor opkomst

Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

6 l/ha

1 per teeltcyclus

6 l/ha per teeltcyclus

nvt

Hyacint (onbedekte teelt)

na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 l/ha*

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Tulp

(onbedekte teelt)

na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 l/ha*

6 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Lelie

(onbedekte teelt)

na opkomst

Breedbladige onkruiden

1-2 l/ha*

12 per teeltcyclus

12 l/ha per teeltcyclus

14

Bloemenzaadteelt

(onbedekte teelt)

na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per 12 maanden

12 l/ha per

12 maanden

14

Gezaaide zomerbloemen

(onbedekte teelt)

na opkomst

Breedbladige onkruiden

2 l/ha

6 per 12 maanden

12 l/ha per

12 maanden

14

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort.

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladvlekjes.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 24-08-2017]

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop, toe te passen;

  • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;

  • overdekte beddenspuit.

Terug naar begin van de pagina