Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2016[Regeling vervallen per 06-02-2018.]

Geldend van 22-02-2017 t/m 05-02-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 februari 2017, nr. 17016734, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

De artikelen 111 tot en met 114 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

De artikelen 57 tot en met 62 van Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU L 255);

De artikelen 97, 119 en 129 van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 149);

en artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-02-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Europees Landbouwgarantiefonds: Europees Landbouwgarantiefonds, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

 • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

 • Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

 • Verordening (EU) nr. 908/2014: Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU L 255);

 • Verordening (EU) nr. 508/2014: Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 149).

Artikel 2 [Vervallen per 06-02-2018]

Over de periode van 16 oktober 2015 tot en met 15 oktober 2016 worden over de subsidies en andere steunbedragen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig de artikelen 111 en 112, eerste alinea, aanhef en onderdeel b, en derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de artikelen 57, eerste en tweede lid, 58 en 59 van Verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 3 [Vervallen per 06-02-2018]

Over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid de gegevens openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 119, tweede lid, juncto bijlage V, onderdeel 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014, met dien verstande dat de namen van natuurlijke personen niet openbaar worden gemaakt.

Artikel 4 [Vervallen per 06-02-2018]

Over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid waarop artikel 129, tweede lid, van verordening (EU) nr. 508/2014 van toepassing is, de volgende gegevens openbaar gemaakt:

 • a. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;

 • b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

 • c. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;

 • d. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;

 • e. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.

Artikel 5 [Vervallen per 06-02-2018]

De in artikel 2 bedoelde gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die ten behoeve van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO aan de Commissie van de Europese Unie wordt verstrekt, genoemd in verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 6 [Vervallen per 06-02-2018]

Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 februari 2016, nr. DGAN-ELVV/16020570, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2015 (Stcrt. 2016, 8181) wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 06-02-2018]

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 2 en artikel 4 worden uiterlijk 31 mei 2017 openbaar gemaakt.

 • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 3 worden uiterlijk 31 maart 2017 openbaar gemaakt, en geactualiseerd overeenkomstig artikel 119, tweede lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 508/2014.

Artikel 8 [Vervallen per 06-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2017

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam