Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale [...] Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)

Geldend van 14-02-2017 t/m heden

Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)

De directeur-generaal Belastingdienst,

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel d, artikel 3, derde lid en artikel 5, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2016 (Stcrt 2016, 67612) en de artikelen 10:3, 10:5 en 10:11, van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat in de functie van algemeen directeur Belastingen & Toeslagen, thans vacant, vooralsnog niet zal worden voorzien;

Overwegende dat het namens de minister van Financiën, dan wel de staatssecretaris van Financiën, volgens de daarvoor geldende instructies afdoen en beantwoorden van brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid doorgang moet kunnen blijven vinden;

Overwegende dat deze werkstroom thans is belegd bij de directie Vaktechniek, sector Brieven en beleidsbesluiten van Belastingdienst/Belastingen & Toeslagen;

Besluit:

  • 1) Voor het afdoen en beantwoorden van brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid, de directeur Belastingtelefoon (A. van der Meer), (tijdelijk) in de plaats te stellen van de algemeen directeur Belastingen & Toeslagen en hem daartoe tevens te mandateren.

  • 2) Toe te staan dat door voornoemde directeur de hierna genoemde functionarissen worden ondergemandateerd:

   • 1. dhr. M.H.M. Beks, directeur Vaktechniek;

   • 2. dhr. M.W.B.G. Heutinck, plv. directeur Vaktechniek;

   • 3. mw. F.A. Timmer, teamleider Brieven en Beleidsbesluiten;

   • 4. dhr. W.A. Theijs, teamleider Brieven en Beleidsbesluiten.

  • 3) Dat voornoemde directeur en genoemde functionarissen over vraagstukken die van politiek gevoelige of anderszins zwaarwegende aard zijn in contact zullen treden met de hoofddirecteur Fiscaliteit en Juridische Zaken;

  • 4) Dat de ondertekening van uitgaande stukken als volgt zal luiden:

DE MINISTER / DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

namens deze,

<handtekening>

[naam + functieaanduiding]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De directeur-generaal Belastingdienst,

J.J.M. Uijlenbroek

Terug naar begin van de pagina