Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 januari 2017, 2016-0000274500, tot benoeming van de leden van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges, artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies ;

Besluit:

Artikel 1. Samenstelling taskforce

Tot lid van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang, worden benoemd:

 • a. mevrouw Diana Monissen (tevens voorzitter);

 • b. de heer Ewald van Vliet;

 • c. de heer Niko Persoon;

 • d. mevrouw Esther Zijl;

 • e. mevrouw Pauline Schellart;

 • f. de heer Ernst Radius;

 • g. de heer Mark Pol;

 • h. de heer Peter Hulsen;

 • i. de heer Gjalt Jellesma;

 • j. mevrouw Angèle van der Star;

 • k. mevrouw Jessica van Ruitenburg.

Artikel 2. Vergoeding

Aan de voorzitter wordt een vaste vergoeding toegekend, waarbij de toepasselijke salarisschaal wordt bepaald op het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bij een arbeidsduurfactor van 4/36.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang in werking treedt. Indien de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst is gelegen na het in de eerste volzin genoemde tijdstip, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Dit besluit werkt terug tot en met 1 oktober 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2017

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher