Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaat- en machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee toezicht beveiliging burgerluchtvaart

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Mandaat- en machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee toezicht beveiliging burgerluchtvaart

De Commandant Koninklijke Marechaussee,

Overwegende dat ingevolge art. 37ae lid 2 van de Luchtvaartwet de Minister van Veiligheid en Justitie bevoegd is om bij wijze van bestuursdwang het opstijgen van een luchtvaartuig te verbieden en te beletten, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de beveiliging van de burgerluchtvaart in gevaar kan komen wegens het niet naleven van de bij of krachtens hoofdstuk IV, afdeling 3A van de Luchtvaartwet gestelde voorschriften of van een verplichting die voortvloeit uit een EG-verordening voor zover deze betrekking heeft op de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Overwegende dat ingevolge art. 37u lid 1 van de Luchtvaartwet de Minister van Veiligheid en Justitie bevoegd is tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk IV, afdeling 3A van de Luchtvaartwet.

Overwegende dat ingevolge art. 37v lid 2 van de Luchtvaartwet de Minister van Veiligheid en Justitie bevoegd is om klachten te behandelen die zijn ingediend tegen beveiligingspersoneel zoals omschreven in art. 37a, eerste lid onderdeel b, onder 1, over gedragingen bij de uitvoering van een taak ingevolge hoofdstuk IV, afdeling 3A van de Luchtvaartwet.

Overwegende dat ingevolge artikel 1 van het Mandaat- en machtigingsbesluit KMAR beveiliging burgerluchtvaart van 24 augustus 2007, nr. 5501209/07/NCTb, de bovengenoemde bevoegdheden door de Minister van Veiligheid en Justitie in mandaat en machtiging zijn gegeven aan de Commandant Koninklijke Marechaussee.

Overwegende dat ingevolge artikel 1a van het Mandaat- en machtigingsbesluit KMAR beveiliging burgerluchtvaart van 24 augustus 2007, nr. 5501209/07/NCTb, aan de Commandant Koninklijke Marechaussee is toegestaan om de gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat te verlenen aan de Commandant van het District Schiphol en het Hoofd van de Afdeling Handhaving en Toezicht van het District Schiphol.

Overwegende dat de naam van de Afdeling Handhaving en Toezicht per 1 januari 2017 zal wijzigen in “Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart”.

Gelet op de taken en bevoegdheden die wettelijk aan de Commandant Koninklijke Marechaussee zijn opgedragen en zijn geattribueerd zoals omschreven in:

Besluit:

Vast te stellen het navolgende besluit:

Artikel 1. Aanwijzing Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart

 • 1 De Commandant Koninklijke Marechaussee belast de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart met het uitvoeren van het toezicht op de beveiliging burgerluchtvaart zoals omschreven in artikel 37t van de Luchtvaartwet.

 • 2 De bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart werkzame personen die hebben voldaan aan de eisen van het opleidingsprogramma nationaal inspecteur beveiliging burgerluchtvaart worden belast met het toezicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 2. Mandatering aan de Commandant van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart

 • 2 Aan de Commandant van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart wordt mandaat verleend om aanwijzingen te geven inzake de nakoming van verplichtingen zoals omschreven in artikel 37ab van de Luchtvaartwet.

Artikel 3. Machtiging tot procesvertegenwoordiging

 • 1 Aan de volgende functionarissen van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart wordt machtiging verleend om correspondentie te voeren en op te treden als procesvertegenwoordiger in die gevallen dat een bezwaarprocedure, voortkomend uit de bevoegdheden uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, leidt tot een gerechtelijke procedure zoals bedoeld in art. 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • de Commandant van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart;

  • de Plaatsvervangend Commandant van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart;

  • het Hoofd van het Bureau Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart, alsmede diens plaatsvervanger;

  • de jurist van de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart.

 • 2 De machtiging tot procesvertegenwoordiging van 2 februari 2007 met kenmerk DOPS/ATRH/2007/9677 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 4. Instructies

De Commandant Koninklijke Marechaussee is bevoegd om, met het oog op de uitoefening van het mandaat bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 aanvullende instructies te geven.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van ondertekening van dit besluit.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaat- en machtigingsbesluit Koninklijke Marechaussee toezicht beveiliging burgerluchtvaart”.

Den Haag, 1 november 2016

De Commandant Koninklijke Marechaussee

H. van den Brink EMPM

Luitenant-generaal