Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Informatie Centrum Burgers[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Informatie Centrum Burgers

De manager afdeling Backoffice voor de afdeling Informatie Centrum Burgers;

Gezien artikel 4A van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 1 januari 20171, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van de in dat artikel genoemde primaire besluiten;

Gezien de in artikel 15 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 1 januari 2017 neergelegde toestemming van de voorzitter van het CAK aan de manager van de afdeling Backoffice om voor de aan hem toegekende bevoegdheden ondermandaat te verlenen;

Gezien artikel 20, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 1 januari 2017, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van de in dat artikellid genoemde primaire personeelsbesluiten;

Besluit:

Artikel 1. definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het Besluit: het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 1 januari 2017.

 • b. manager: de manager van de afdeling Informatie Centrum Burgers.

 • c. teammanager: de coördinator van de afdeling Informatie Centrum Burgers, te weten: de heer J.E. Cortjens en de heer M. Kleist.

 • d. medewerker: de medewerker planning en control ICB, te weten: de heer W.J.J. Heimeriks.

Artikel 2. primaire besluiten vaststellen en herzien – regeling Gemoedsbezwaarden en Onverzekerbare vreemdelingen

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten tot het vaststellen of herzien van rechten en verplichtingen in het kader van de burgerregelingen, waartoe het CAK bevoegd is bij of krachtens de artikelen 70 en 122a van de Zorgverzekeringswet (Zvw);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de primaire besluiten als bedoeld in het eerste onderdeel van dit artikel;

aan de teammanager de heer J.E. Cortjens en de medewerker, uitsluitend met betrekking tot de regeling Gemoedsbezwaarden en Onverzekerbare Vreemdelingen.

Artikel 3. primaire personeelsbesluiten

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de rechtspositieregelingen voor medewerkers van de afdeling die ambtenaar zijn;

 • voor het nemen van besluiten tot wijziging van de werktijden en daarmee samenhangende bezoldiging, met inachtneming van de geldende formaties en budgetten;

 • voor het nemen van schadebesluiten in verband met betaling, invordering of terugvordering en het vaststellen van beleidsregels, indien deze direct samenhangen met besluiten als bedoeld in het eerste sub;

aan de teammanager.

Artikel 4. informatie

De teammanager en de medewerker informeren de manager desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en de machtiging.

Artikel 5. bekendmaking

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directie van het CAK, aan de afdeling Interne Controle en aan degenen aan wie krachtens deze regeling ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6. inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Den Haag, 31 januari 2017

Het CAK,

A. van Rooy

manager afdeling Backoffice

 • ^ [1]

  Gepubliceerd in Staatscourant 2016, nr. 71039, 28 december 2016.