Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2017 ’Duurzaam aan het werk’

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2017 ’Duurzaam aan het werk’

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Duurzaam aan het werk’ zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

 • 2 Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

 • 3 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 150.000.

 • 4 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 7 februari tot uiterlijk 28 februari 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 17 maart tot uiterlijk 10 april 9.00 uur worden ingediend.

Artikel 3

De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013 - nr. 29611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Markplaats.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2017 ’Duurzaam aan het werk’.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 januari 2017

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage Themabesluit subsidiethema 2017 – Duurzaam aan het werk

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jonggehandicaptenstaat al jaren hoog op de agenda. Uit onderzoek onder Wajongers blijkt weliswaar dat het aantal werkende Wajongers in absolute zin stijgt, maar dat het relatieve aandeel Wajongers dat werkt de laatste jaren vrij constant is gebleven1. Om een hogere mate van arbeidsparticipatie te realiseren, is het niet alleen nodig dat jonggehandicapten2 aan het werk komen, maar ook en misschien nog wel meer dat ze (duurzaam) aan het werk blijven.

Uit divers onderzoek blijkt dat duurzaamheid van werk een belangrijk knelpunt is bij de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Duurzaamheid van werk is, mede met het oog op de banenafspraak, niet alleen van belang voor de jonggehandicapten zelf, maar ook voor hun werkgevers. In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners immers afgesproken dat zij extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om een structurele toename van 125.000 banen in 2026 (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid moeten zijn gerealiseerd zijn. Elk jaar wordt gekeken of de afgesproken aantallen zijn gehaald, zo niet dan kan een quotumheffing in werking gaan treden3. Om de banenafspraak te halen, is het dus van belang dat als deze mensen met een arbeidsbeperking eenmaal werken in een baan via de banenafspraak zij ook in die baan of een andere aan het werk blijven.

Verschillende – vooral kwalitatieve – onderzoeken onder Wajongers geven inzicht in factoren die van belang kunnen zijn voor het bevorderen van duurzaamheid van werk van jonggehandicapten4,5,6. Hoewel er zicht is op de factoren die een rol kunnen spelen bij werkbehoud en werkverlies ontbreekt het nog aan inzicht wat de meest relevante factoren zijn, hoe deze in onderling verband te begrijpen en te wegen zijn en in hoeverre deze factoren beïnvloedbaar zijn. Dit inzicht is nodig om stappen te kunnen nemen om duurzaamheid van werk van jonggehandicapten te kunnen verbeteren. Daarnaast wordt in veel onderzoek duurzaamheid opgevat als een duurzame arbeidsrelatie met één werkgever. Duurzaam werk kan ook worden bereikt als een jonggehandicapte in staat is om, al dan niet met ondersteuning, na baanverlies snel weer aan het werk te komen. Duurzaamheid van werk wordt in dit subsidiethema opgevat als aan het werk blijven bij dezelfde of weer snel aan het werk komen bij een andere werkgever. Verder gaat het om arbeidsdeelname over een langere periode, in principe tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Gemeenten, werkgevers en UWV hebben een belangrijke taak als het gaat om het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, waaronder ook jonggehandicapten. Hiervoor is het niet voldoende om jonggehandicapten aan het werk te helpen, maar is het ook belangrijk hen aan het werk te houden. De vraag is echter hoe werkgevers, gemeenten, UWV en de jonggehandicapten zelf werkbehoud en werkhervatting kunnen bevorderen.

UWV wil met dit subsidiethema een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis op dit thema en inzicht bieden in wat er voor nodig is om behoud van werk te bevorderen. De UWV onderzoekssubsidies zijn in zijn algemeenheid bedoeld voor de bevordering van werkbehoud, re-integratie of arbeidsparticipatie van personen met een langdurige ziekte of handicap7. Met de onderzoekssubsidies wil UWV een stimulans geven aan kennisontwikkeling op dit gebied.

2. Doelstelling van het subsidiethema

UWV stelt via deze oproep subsidie beschikbaar om ten eerste na te gaan of er nog relevante factoren toe te voegen zijn aan het overzicht van de factoren die samenhangen met werkbehoud, werkverlies en werkhervatting bij jonggehandicapten. Daarnaast wil UWV weten wat er nodig is om jonggehandicapten duurzaam aan het werk te houden en wat gemeenten, UWV, werkgevers en jonggehandicapten zelf daaraan kunnen doen. Een onderzoek gericht op deze doelstellingen moet het volgende opleveren:

 • 1. Een aangevuld overzicht van de factoren die samenhangen met werkbehoud, werkverlies en werkhervatting van jonggehandicapten die in onderling verband gepresenteerd en gewogen worden. Dit overzicht dient tevens inzicht te geven in de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren en oplossingsrichtingen voor de verschillende betrokken partijen.

 • 2. Bruikbare en praktijkgerichte, adviezen voor de aanpak van gemeenten, UWV en werkgevers gericht op het bevorderen van duurzaamheid van werk van jonggehandicapten.

 • 3. Bruikbare en praktijkgerichte adviezen gericht op wat jonggehandicapten zelf kunnen doen om duurzaam aan het werk te blijven

 • 4. Een zo concreet mogelijk actieplan met daarin de stappen voor gemeenten, UWV, werkgevers en jonggehandicapten die nodig zijn om duurzaamheid van werk van jonggehandicapten te bevorderen.

 1. UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2015 (2016), UWV, Amsterdam

  ^ [1]
 2. In deze startnotitie gebruiken we de term jonggehandicapten om aan te geven dat het niet alleen gaat over jongeren met een arbeidsbeperking, maar om iedereen die voor 17e levensjaar of gedurende de studietijd arbeidsbeperkt zijn geraakt.

  ^ [2]
 3. De banenafspraak heeft betrekking op extra banen, waarbij het banen betreft waarvan de omvang in uren minimaal 25,5 uur per week bedraagt. Banen die voor minder uren zijn, worden naar rato meegeteld.

  ^ [3]
 4. Horssen, C. van, Blommesteijn, M. & Brukman, M. (2009). De Wajong'er als werknemer. Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajong'ers. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van FNV en gefinancierd door Stichting Instituut Gak.

  ^ [4]
 5. Lammers, R. & Stavenuiter, M. (2010). Wajongers op de werkvloer. Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen.

  ^ [5]
 6. Vos, E. L. de, Jong, T. de (2011). Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting. Hoofddorp: TNO, met subsidie van UWV.

  ^ [6]
 7. Zie de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 voor een toelichting.

  ^ [7]
Terug naar begin van de pagina