Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2017, 2016-0000247132, tot instelling van een Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang (Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Wonen en Rijksdienst

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. taskforce: de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, genoemd in artikel 2.

Artikel 2. Instelling, taak, opheffing

 • 1 Er is een Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang.

 • 2 De taskforce wordt ingesteld met ingang van 1 oktober 2016 en wordt opgeheven na het uitbrengen van het eindrapport, bedoeld in het derde lid, maar uiterlijk met ingang van 1 april 2017.

 • 3 De taskforce heeft tot taak:

  • a. het uitwerken van voorstellen over wat er nodig is, met inbegrip van mogelijke voorstellen over aanpassing van regelgeving, om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken, zodat er meerwaarde ontstaat voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en de gezamenlijke inzet van personeel;

  • b. met betrekking tot deze taak een eindrapportage aan de minister en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan te bieden.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1 De taskforce bestaat uit een voorzitter en tien andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden, in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, door de minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van het bestaan van de taskforce.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 5 De voorzitter en de andere leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 4. Archiefbescheiden

De taskforce draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van zijn werkzaamheden of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan de minister en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina