Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Muntadviescommissie 2017[Regeling vervalt per 01-01-2020.]

Geldend van 21-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 20 januari 2017, 2017-0000011370 directie Financiële Markten, houdende de instelling van een commissie ter advisering omtrent de keuze van de beeldenaars voor nieuw uit te geven herdenkingsmunten en bijzondere munten (Muntadviescommissie 2017)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Er is een ‘Muntadviescommissie 2017’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor nieuw uit te geven herdenkingsmunten en bijzondere munten.

Artikel 3

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie wordt benoemd het hoofd van de Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit van het Ministerie van Financiën, mevrouw mr. A.M. Vos-Oosterhof.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. de heer mr. M. Bloemendal (numismaat);

  • b. de heer mr. drs. J.R. van Dijk (commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Munt);

  • c. de heer S. Michiels (beeldend kunstenaar);

  • d. mevrouw drs. E.M.W.A. van Odijk (directeur Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam);

  • e. de heer A. Pott (beeldend kunstenaar).

Artikel 4

De Commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.

Artikel 5

Aan de leden van de Commissie, genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdelen a en c tot en met e, wordt per bijeenkomst een vergoeding toegekend van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017. Het besluit vervalt op 1 januari 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes