Regeling subsidiëring projecten programma Lang Leve Kunst; Op weg naar Age Friendly Cities

Geldend van 27-01-2017 t/m heden

Regeling voor subsidiëring van projecten in het kader van het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities

Doel

Het doel van deze regeling is cultuurparticipatie door ouderen op lokaal niveau te verduurzamen door samen met gemeenten op te trekken binnen het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’. Daarbinnen verduurzaamt het Fonds succesvolle artistiek inhoudelijk gedreven ouderenparticipatieprojecten die eerder door haarzelf of een van haar landelijke partners uit het samenwerkingsverband Lang Leve Kunst zijn gesubsidieerd. De gemeenten zullen daarnaast een flankerend programma ontwikkelen om het project en cultuurparticipatie door ouderen sterker lokaal in te bedden.

De subsidieaanvraag

Een culturele instelling, waarmee het Fonds of een van de andere Lang Leve Kunst partners een eerdere subsidie- dan wel een donatierelatie heeft gehad die aansluit bij het doel van deze regeling, kan een aanvraag indienen voor een artistiek gedreven ouderenparticipatieproject.

De aanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien:

  • het Fonds het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief een sluitende begroting, voorzien van de gevraagde bijlagen tijdig heeft ontvangen, en

  • het Fonds een convenant heeft getekend met de gemeente waarin de culturele instelling is gevestigd met als bijlage een door het Fonds goedgekeurd projectplan.

De aanvraag wordt digitaal ingediend via de website van het Fonds met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,– per project per jaar met een maximale looptijd van twee jaar. In aansluiting hierop zal de gemeente waarin de culturele instelling is gevestigd jaarlijks € 20.000,– matchen voor de uitvoering van een flankerend projectplan voor nieuwe activiteiten op het terrein van ouderenparticipatie, waardoor het project een duurzame inbedding krijgt. De afspraken rond deze matching worden vastgelegd in een convenant tussen het Fonds en de gemeente. De subsidie wordt bij toekenning direct beschikt voor twee jaar.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2017/2018 bedraagt € 240.000,–

Het bestuur is voornemens het programma in 2019 en 2020 met meerdere gemeentes uit te breiden en zal in dat geval voor die jaren nieuwe subsidieplafonds vaststellen.

Looptijd van de projecten

Projecten starten niet eerder dan 1 februari 2017 en eindigen op 31 december 2018.

Termijn voor indiening van de aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 november 2016.

Beoordelingswijze

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden voor inbehandelingname worden door het bestuur beoordeeld aan de hand van de voorwaarden en criteria in deze regeling.

Het bestuur neemt uiterlijk op 1 februari 2017 een besluit op de aanvraag.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden door het bestuur beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. kwaliteit

  • b. samenwerking

  • c. effect

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag op alle criteria positief beoordeeld zijn.

Verplichtingen en verantwoording

De subsidieontvanger meldt onverwijld aan het bestuur als de activiteiten niet of niet geheel kunnen plaatsvinden, als niet geheel aan de verplichtingen kan worden voldaan of als er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het projectplan.

De subsidies die worden verstrekt op grond van deze regeling vallen onder de tweede categorie van het Uniform Subsidiekader (van € 25.000,– tot € 125.000,–). Dat houdt onder meer in dat de subsidieontvanger aan dient te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

De vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 22 weken nadat de subsidie is verleend.

Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inwerkingtreding

Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 23 oktober 2016, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 24 oktober 2016.

Algemeen Reglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Voor zover deze regeling daar niet in voorziet zijn de bepalingen in het Algemeen Reglement van overeenkomstige toepassing.

Utrecht, 23 oktober 2016

Terug naar begin van de pagina