Experimenteerreglement kunstenaarshonorarium

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Experimenteerreglement kunstenaarshonorarium

Artikel 1. Definities

 • a. Kunstenaarshonorarium: de vergoeding voor werk in het kader van een tentoonstelling, los van een (on-)kostenvergoeding. Daarbij worden vergoedingen voor vijf deelprestaties onderscheiden:

  • het vervaardigen van nieuw werk;

  • aanpassing van bestaand werk;,

  • werkzaamheden in het verlengde van het vervaardigen van werk voor een tentoonstelling;

  • werkzaamheden voor een evenement of tentoonstelling;,

  • het leveren van werk in eigendom van de kunstenaar voor een tentoonstelling).

 • b. Bestuur: het bestuur van het Mondriaan Fonds.

 • c. Beeldend kunstenaar: degene die op professionele wijze werk maakt binnen het kader van de beeldende kunsten.

 • d. Beeldende kunst: hedendaagse en actuele vormen van verbeelding die door beeldend kunstenaars worden vervaardigd binnen één of meer van de volgende terreinen:

  • teken-, schilder- en grafische kunsten,

  • beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst,

  • conceptuele kunst, performancekunst, artistiek onderzoek,

  • niet-traditionele vormen van beeldende kunst,

  • fotografie,

  • audiovisuele, digitale, geluids- en (nieuwe) mediakunst,

  • beeldende kunsttoepassingen,

  • kunst in de openbare ruimte.

 • e. Ingroeipercentage: Een percentage van de in de richtlijn genoemde vergoedingen.

 • f. Beeldende kunstinstelling: een in Nederland gevestigde publiekstoegankelijke organisatie die hedendaagse beeldende kunst tentoonstelt en het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel als kernactiviteit heeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1 Een bijdrage kunstenaarshonorarium kan worden verstrekt aan een beeldende kunstinstelling die de kunstenaar voor de in artikel 1 onder a genoemde deelprestaties minimaal overeenkomstig de honoreringsrichtlijn honoreert.

 • 2 Een bijdrage kunstenaarshonorarium wordt alleen verstrekt ten behoeve van het honoreren van beeldend kunstenaars die ten minste in het bezit is van een bachelor beeldende kunst of ten minste beschikt over drie jaar professionele werkervaring als beeldend kunstenaar.

 • 3 Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt als de hoogte van het honorarium minimaal 50% van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt.

Artikel 3. Hoogte bijdrage

 • 1 Bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage kunstenaarshonoraria worden de volgende percentages gehanteerd:

  • Bij een toepassing van 50 procent van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt de bijdrage 30 procent van het kunstenaarshonorarium;

  • bij een toepassing van 70 procent van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt de bijdrage 40 procent van het kunstenaarshonorarium;

  • bij een toepassing van 100 procent van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt de bijdrage 50 procent..

Artikel 4. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag kan slechts worden ingediend voor een tentoonstelling die binnen zes maanden na de aanvraag wordt opengesteld voor publiek.

 • 2 Een aanvraag dient uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de tentoonstelling te worden ingediend op een door het bestuur beschikbaar te stellen aanvraagformulier.

 • 3 De aanvraag dient voorzien te zijn van:

  • een beschrijving van de tentoonstelling,

  • een omschrijving van de deelprestaties als bedoeld in artikel 1 onder a

  • het ondertekend contract tussen de aanvrager en de kunstenaar(s) over de vergoeding van de in deze regeling gedefinieerde deelprestaties als bedoeld in artikel 1, alsmede de factureringsmomenten,

  • een dekkende begroting van de tentoonstelling, inclusief honorarium voor de kunstenaar,

  • de meest recente jaarrekening van de kunstinstelling,

  • een verklaring dat en op welke wijze de richtlijn wordt gevolgd.

 • 4 Een aanvraag voor een bijdrage van minder dan 100 euro wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 5. Besluit

 • 1 Indien de aanvraag voldoet aan de bepalingen in dit reglement en indien het voor dit reglement bestemde budget niet is uitgeput, besluit het bestuur de bijdrage, waarvan de hoogte overeenkomstig artikel 3 wordt vastgesteld, toe te kennen.

 • 2 Op een volledige aanvraag wordt zo spoedig mogelijk maar maximaal binnen acht weken beslist door het bestuur. Het bestuur deelt de beslissing binnen vijf werkdagen na het besluit schriftelijk mee aan de aanvrager en aan de beeldend kunstenaar.

Artikel 6. Aan de bijdrage verbonden verplichtingen

 • 1 De aanvrager verplicht zich facturen van de beeldend kunstenaar binnen één maand na factuurdatum te betalen.

 • 2 De aanvrager meldt onverwijld aan het bestuur als:

  • de activiteiten waarvoor de bijdrage is verstrekt niet of niet geheel zullen worden uitgevoerd,

  • niet of niet geheel aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen zal worden voldaan,

  • er ingrijpende inhoudelijke en/of financiële wijzigingen zijn ten opzichte het plan op basis waarvan de bijdrage is verstrekt,

  • er wijzigingen zijn in de in artikel 1 onder a genoemde deelprestaties.

 • 3 Naar aanleiding van een in het tweede lid bedoelde melding kan, al naar gelang de aard daarvan, de bijdrage lager of op nihil worden vastgesteld of kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de aanpassing van de verplichtingen.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 • 2 Het bestuur kan wegens zwaarwegende redenen afwijken van dit reglement.

 • 3 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en is van kracht totdat het budget is uitgeput.

 • 4 Voor dit reglement is maximaal 600.000 euro beschikbaar.

Terug naar begin van de pagina