Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit kosten hercontroles Metrologiewet

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van 19 december 2016, houdende regels inzake het ten laste brengen van kosten hercontroles Metrologiewet (Besluit kosten hercontroles Metrologiewet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 16 november 2016, nr. WJZ / 16174191;

Gelet op artikel 29 van de Metrologiewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 november 2016, nr. W15.16.0377/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 december 2016, nr. WJZ /16191489;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • hercontrole: aangekondigde, herhaalde controle van meetinstrumenten ter uitvoering van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet, waaronder eventueel noodzakelijk laboratoriumonderzoek, nadat bij een eerste controle een overtreding van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39 van de Metrologiewet is geconstateerd.

Artikel 2

Voor hercontroles worden kosten ten laste gebracht van degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht.

Artikel 3

De bedragen die Onze Minister ter vergoeding van de kosten van hercontroles in rekening brengt, en voor zover van toepassing de wijze van berekening daarvan, worden bij ministeriƫle regeling vastgesteld.

Artikel 4

Bij de in artikel 3 bedoelde regeling wordt de hoogte van de door te berekenen kosten van de hercontroles vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kosten hercontroles Metrologiewet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken ,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de twintigste januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur