Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Commissie onderzoek besturing Belastingdienst[Regeling vervallen per 01-03-2017.]

Geldend van 18-01-2017 t/m 28-02-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2016 tot instelling en bezoldiging van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-03-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het ministerie: het ministerie van Financiën;

 • b. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Financiën;

 • c. de DGBel: de directeur-generaal van het directoraat-generaal Belastingdienst;

 • d. de commissie: de Commissie onderzoek besturing Belastingdienst;

 • e. het MT Belastingdienst: het managementteam als bedoeld in artikel 3 van het Organisatie-en Mandaatbesluit DGBel.

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 01-03-2017]

Er is een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst

Artikel 3. Taak [Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De commissie heeft tot taak op basis van de bevindingen, voorkomend uit een review op de Investeringsagenda, waar nodig en mogelijk aanbevelingen te formuleren.

 • 2 Bij de review wordt aandacht besteedt aan:

  • a. Het functioneren van het MT Belastingdienst ten aanzien van zowel het concern van de Belastingdienst als de Investeringsagenda;

  • b. de rol van andere actoren, zoals de politieke en ambtelijke leiding, ten aanzien van de Belastingdienst en de Investeringsagenda;

  • c. de relatie van de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie met het MT Belastingdienst.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag [Vervallen per 01-03-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit één lid. Desgewenst kan de commissie worden uitgebreid.

 • 2 De leden van de commissie worden benoemd door de staatssecretaris.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 5. Leden [Vervallen per 01-03-2017]

Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen wordt tot lid van de commissie benoemd.

Artikel 6. Secretariaat [Vervallen per 01-03-2017]

Voor ondersteuning kan zo nodig gebruik worden gemaakt van Simone Wolters vanuit DGBel.

Artikel 8. Rapportage [Vervallen per 01-03-2017]

De commissie brengt uiterlijk in de loop van januari 2017 rapport uit aan de DGBel.

Artikel 9. Vergoeding [Vervallen per 01-03-2017]

 • 2 Reis- en verblijfkosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed door het ministerie van Financiën, met toepassing van de regelingen die gelden voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 10. Openbaarmaking [Vervallen per 01-03-2017]

De commissie legt haar bevindingen vast in een rapport. Het rapport wordt niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de DGBel uitgebracht of overgedragen.

Artikel 11. Archiefbescheiden [Vervallen per 01-03-2017]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na afloop van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 12. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016. Dit besluit vervalt met ingang van 1 maart 2017.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel [Vervallen per 01-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als; Instellingsbesluit Commissie onderzoek besturing Belastingdienst.

Dit besluit wordt in afschrift gezonden aan de betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,

De directeur-generaal Belastingdienst,

J.A.J. Leijtens