Aanwijzing tweede verdaging mbi msz 2014

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2016, kenmerk 1051669-158542-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidzorg houdende tweede verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg:

Na op 4 november 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over het voornemen een aanwijzing te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de verdaging van besluitvorming over de inzet van het macrobeheersinstrument (mbi) voor medisch-specialistische zorg (msz) van het jaar 2014 (Kamerstukken II 2016/17, 29 248, nr. 295);

Besluit:

Artikel 2

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing regels of beleidsregels vast.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, en artikel 6, tweede lid, van de Aanwijzing macrobeheersmodel en in afwijking van de Aanwijzing verdaging mbi msz 2014:

  • a. handhaaft de zorgautoriteit het mbi-omzetplafond voor het jaar 2014 niet dan nadat de Minister haar uiterlijk voor 1 mei 2017 schriftelijk heeft bericht dat het bedrag van dat plafond is overschreden;

  • b. stelt de zorgautoriteit voor het jaar 2014 de grens voor iedere individuele instelling gelijk aan de door die instelling gerealiseerde mbi-omzet in het desbetreffende kalenderjaar ambtshalve niet vast dan nadat de Minister haar uiterlijk voor 1 mei 2017 schriftelijk heeft bericht dat het mbi-omzetplafond voor het jaar 2014 niet is overschreden.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina