Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017

[Regeling vervallen per 20-02-2018.]
Geldend van 02-02-2017 t/m 19-02-2018

Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 20-02-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Kamer: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. voorzitter: voorzitter van de Kamer van Koophandel;

 • c. functionaris: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer van Koophandel in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel;

 • d. manager: een functionaris met de functie manager, de functionaris met de functie directeur Segment Corporate Accounts & Groot MKB en de functionaris met de functie directeur Segment Publiek;

 • e. teamleider: een functionaris met de functie teamleider.

Algemeen deel

[Vervallen per 20-02-2018]

Standaard bevoegdheden managers

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan managers wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van hun afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 2 Bij afwezigheid wordt de uit artikel 3, eerste lid, voor een manager voortvloeiende bevoegdheid, voor de duur van de afwezigheid, uitgeoefend door een andere, door de betrokken manager aangewezen manager.

Artikel 4

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan managers wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten ten aanzien van personeelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van:

   • i. het nemen van besluiten tot strafontslag;

   • ii. het beslissen tot toepassing van disciplinaire maatregelen;

   • iii. toepassen van hardheidsclausules;

   • iv. toekennen van vertrekregelingen;

   • v. het toekennen/stopzetten/weigeren van arbeidsmarkttoelagen;

   • vi. het wijzigen van de formatie, de functie indeling en de inschaling van zijn afdeling;

  • b. het beslissen op bezwaar inzake besluiten van onder hen ressorterende teamleider(s).

 • 2 Bij afwezigheid worden de uit artikel 4, eerste lid, voor een manager voortvloeiende bevoegdheden, voor de duur van de afwezigheid, uitgeoefend door een andere, door de betrokken manager aangewezen manager of een teamleider van dezelfde afdeling.

Standaard bevoegdheden teamleiders

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 5

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan teamleiders wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende functionarissen

  mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– inclusief BTW per functionaris per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een functionaris tot vermindering van de arbeidsduur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een functionaris tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • h. het aangaan van stage-overeenkomsten;

  • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,00 exclusief BTW aan ontwikkelkosten per medewerker per jaar en het toekennen van overige studiefaciliteiten conform de regeling van de Kamer;

  • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaratie.

 • 2 Bij afwezigheid worden de uit artikel 5, eerste lid, voor een teamleider voortvloeiende bevoegdheden, voor de duur van de afwezigheid, uitgeoefend door zijn manager of met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a tot en met h en het verlenen/weigeren van buitengewoon verlof, door een teamleider van dezelfde afdeling.

Bijzonder deel

[Vervallen per 20-02-2018]

Afdeling Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de manager Facilitaire zaken, huisvesting en inkoop, wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, waaronder mede verstaan het aangaan van huurovereenkomsten, tot een bedrag van € 50.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het behandelen en afdoen van klachten, die verband houden met (Europese) aanbestedingen.

 • 2 Aan de teamleider Facilitair wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling;

  • b. het nemen van besluiten in het kader van Bedrijfshulpverlening conform de arbeidsvoorwaar-delijke regeling.

 • 3 Aan de teamleider Bedrijfsbureau wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 4 Aan de teamleider Inkoop wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn team en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

 • 5 Aan de teamleider Inkoop wordt voorts machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen in het kader van aanbestedingsprocedures ten aanzien van de aanbestedingsvorm;

  • b. het opvragen en beoordelen van offertes tussen een bedrag van € 33.000,– exclusief BTW en de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen;

  • c. het starten en begeleiden van onderhands meervoudige aanbestedingsprocedures boven het bedrag van € 33.000,– exclusief BTW en Europese aanbestedingsprocedures;

  • d. het uitvoeren van aanbestedingsbesluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten;

  • e. het voeren van onderhandelingen/contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

 • 6 Aan inkopers niveau 3 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vijfde lid, onder b tot en met d, bedoelde aangelegenheden.

 • 7 Aan inkopers niveau 2 wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor de in het vijfde lid, onder d, bedoelde aangelegenheden.

 • 8 Aan adviseurs huisvesting wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot zijn werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, tot een bedrag van € 2.500,– exclusief per rechtshandeling.

Afdeling Finance & Control

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 7

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan de manager Finance & Control wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het doen van aangiften bij de Belastingdienst;

 • b. het storneren van betalingen;

 • c. het besluiten tot vaststelling van een betalingsverplichting aan de Kamer (bestuursrechtelijke geldschulden);

 • d. het besluiten tot aanmaning en invordering bij dwangbevel in verband met de betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld aan de Kamer;

 • e. het geven van opdracht tot een civielrechtelijke incassoprocedure;

 • f. het oninbaar verklaren vorderingen tot een bedrag van € 500,– inclusief BTW per vordering;

 • g. het aanleveren van automatische incasso’s;

 • h. correspondentie bankrekeningen en overige correspondentie van algemene aard;

 • i. het ondertekenen van subsidieaanvragen;

 • j. het beschikken over bank- en girotegoeden van de Kamer.

Afdeling Beleid & Juridische Zaken

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 8

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de manager Beleid & Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het voorbereiden en nemen van besluiten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • b. het voorbereiden en nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c. het behandelen en afdoen van klachten in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het voorbereiden en nemen van beslissingen op bezwaar en het voeren van verweer met de bevoegdheid tot het nemen van nieuwe besluiten, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften verband houdende met personele aangelegenheden;

  • e. het nemen van beslissingen tot kostenvergoeding bij bezwaarschriften;

  • f. het vertegenwoordigen van de Kamer bij gerechtelijke procedures door middel van het verstrekken van inlichtingen;

  • g. de behandeling van ingebrekestellingen (met dwangsom) en (civielrechtelijke) aansprakelijkstellingen niet verband houdende met personele aangelegenheden;

  • h. het doen van aangifte bij de politie inzake valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken ingevolge artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht;

  • i. het voorbereiden en nemen van besluiten op aanvragen tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit.

  • j. het bekendmaken van officiële publicaties in de Staatscourant en daarvoor één of meer contactpersonen aan te wijzen en te (laten) registreren bij de functioneel beheerder van het Digitaal Loket;

  • k. het doen van meldingen datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 2 Aan adviseurs Juridische Zaken wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met h, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan beleidsadviseurs KCC niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder b tot en met i, bedoelde aangelegenheden.

Afdeling Human Resource Management

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 9

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de manager Human Resource Management wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het behandelen en afdoen van klachten betrekking hebbende op functionarissen van de Kamer, met dien verstande dat klachten die zich richten tot een manager zijn uitgezonderd;

  • b. het behandelen van bezwaarschriften, met uitzondering van het beslissen op bezwaar, met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van functionarissen aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst, alsmede het in dat kader aanwijzen van functionarissen die de betrokkenen horen;

  • c. het behandelen van (civielrechtelijke) aansprakelijkstellingen verband houdende met personeelsaangelegenheden.

 • 2 Aan de manager Human Resource Management wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van de volgende besluiten en verrichten van de volgende handelingen ten aanzien van andere managers:

  • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

  • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– inclusief BTW per manager per jaar;

  • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een manager tot vermindering van de arbeids-duur;

  • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een manager tot aanpassing van de individuele werktijden;

  • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

  • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

  • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

  • h. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

  • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– inclusief BTW per manager per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

  • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

  • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

  • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaraties.

 • 3 Aan adviseurs HRM niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de volgende aangelegenheden verband houdende met inhuur:

  • a. het opvragen en beoordelen van offertes tussen een bedrag van € 33.000,–- exclusief BTW en de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen;

  • b. het starten en begeleiden van onderhands meervoudige aanbestedingsprocedures boven het bedrag van € 33.000,–- exclusief BTW en Europese aanbestedingsprocedures;

  • c. het uitvoeren van aanbestedingsbesluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten;

  • d. het voeren van onderhandelingen/contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

Afdeling Frontoffice

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 10

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de manager Frontoffice wordt mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken tot afscherming van een adres, fusies, splitsingen, rechterlijke uitspraken en ontbindingen door de Kamer ex artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • c. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • d. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • e. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • f. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • g. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • h. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 2 Aan teamleiders Frontoffice en medewerkers Frontoffice niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met h, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan medewerkers Receptie wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor:

  • a. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels;

  • b. het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden;

  • c. het verstrekken van afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

Afdeling Centrale Productie & Backoffice

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 11

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de manager Centrale Productie & Backoffice wordt mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van beroepschriften;

  • b. het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen met betrekking tot het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, met uitzondering van de behandeling van beroepschriften;

  • c. het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het Handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer;

  • d. het nemen van een besluit op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit;

  • e. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • f. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • g. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • h. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • i. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • j. de afgifte van een inlichtingenbladen INF 4;

  • k. de afgifte van een Europese Gemeenschap Verklaring;

  • l. de afgifte van vergunningen betreffende winkelweekacties;

  • m. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 2 Aan teamleiders Backoffice en medewerkers Handelsregister niveau 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a tot en met m, bedoelde aangelegenheden.

 • 3 Aan medewerkers Handelsregister niveau 1, wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het eerste lid, onder a (met uitzondering van de behandeling van fusies, splitsingen en rechterlijke uitspraken), e tot en met j en m, bedoelde aangelegenheden.

 • 4 Aan teamleiders Exportdocumenten en medewerkers Exportdocumenten niveau 2 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat;

  • b. het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer;

  • c. het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

  • d. het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken;

  • e. het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet;

  • f. afgeven inlichtingenbladen INF 4;

  • g. behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;

  • h. het ondertekenen van de toestemming ‘Automatische Goedkeuring’;

  • i. het ondertekenen van ‘aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong’.

 • 5 Aan medewerkers Exportdocumenten niveau 1 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor de in het vierde lid, onder a tot en met f, bedoelde aangelegenheden.

 • 6 Aan de teamleider Deponeringen en medewerkers Deponeringen wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor:

  • a. het in depot nemen van algemene voorwaarden en het daarover verstrekken van informatie;

  • b. het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden;

  • c. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels;

  • d. het verstrekken van afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 7 Aan de teamleider Productie HR Info en medewerkers Productie HR Info wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor:

  • a. het verstrekken van afschriften van algemene voorwaarden;

  • b. het verstrekken en ondertekenen van uittreksels;

  • c. het verstrekken van afschriften en verklaringen uit het Handelsregister.

 • 8 Aan de teamleider Databeheer en de medewerkers Databeheer niveau 1, 2 en 3 wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het Handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken tot afscherming van een adres, fusies, splitsingen, rechterlijke uitspraken en ontbindingen.

Afdeling Projecten & Resources

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 12

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan teamleiders Adviseurs en projectmanagers OO, wordt ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Afdeling Segment Publiek

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 13

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de teamleider Segment Publiek wordt volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 2 Aan accountmanagers HR Informatieproducten niveau 1 en 2 wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 3 Aan medewerkers Verkoop Binnendienst wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 2.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 4 Aan de directeuren regionale dienstverlening wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Afdeling Corporate Accounts

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 14

[Vervallen per 20-02-2018]

 • 1 Aan de teamleider Corporate Accounts wordt volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van offertes en overeenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 2 Aan accountmanagers HR Informatieproducten niveau 1 en 2 en medewerkers Corporate Account Executive wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

 • 3 Aan medewerkers Verkoop Binnendienst wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van standaardoffertes en standaardovereenkomsten met betrekking tot HR informatieproducten, tot een bedrag van € 2.000,– exclusief BTW per offerte/overeenkomst.

Afdeling Productmanagement

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 15

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan projectmanagers OO wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 5.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Afdeling Marketing & Business Intelligence

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 16

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan de manager Marketing & Business Intelligence en de teamleider Evenementen wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met het verlenen van gebruiksrechten aan derden op de door de Kamer bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerde beeldmerken.

Afdeling Mobiliteitscentrum

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 17

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan de manager Mobiliteitscentrum en de teamleider Mobiliteitscentrum wordt, uitsluitend tezamen, volmacht en machtiging verleend tot het ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten, waarin met functionarissen overeengekomen regelingen of aan hen gedane toezeggingen worden vastgelegd, voor zover deze regelingen en toezeggingen verband houden met de uitvoering van en passen binnen het VWNW-beleid, zoals bedoeld in Hoofdstuk 7bis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, tot een bedrag van € 100.000,– exclusief BTW per overeenkomst.

Bestuurssecretaris

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 18

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan de Bestuurssecretaris wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van de volgende besluiten en verrichten van de volgende handelingen ten aanzien van andere managers:

 • a. het nemen van besluiten tot ontslag op eigen verzoek en vanwege arbeidsongeschiktheid;

 • b. het toekennen van incentives tot een bedrag van € 75,– inclusief BTW per manager per jaar;

 • c. het nemen van besluiten op een verzoek van een manager tot vermindering van de arbeidsduur;

 • d. het toekennen/weigeren op een verzoek van een manager tot aanpassing van de individuele werktijden;

 • e. het verlenen/weigeren van PAS verlof;

 • f. het nemen van besluiten inzake de beoordeling;

 • g. het toekennen/weigeren van jaarlijkse salarisverhogingen vanwege de beoordeling;

 • h. het aangaan van stage-overeenkomsten;

 • i. het verlenen/weigeren van vakantie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

 • j. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten tot een maximum van € 2.500,– inclusief BTW per manager per jaar; inclusief het verlenen van studieverlof;

 • k. het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake het Sociaal Flankerend Beleid (Reistijdcompensatie en VWNW plan);

 • l. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

 • m. het accorderen van een IKAP aanvraag;

 • n. het accorderen van kilometer- en kostendeclaraties.

Segmentdirecteuren

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 19

[Vervallen per 20-02-2018]

Aan de directeur Segment ZZP & Klein MKB en de directeur Segment Starters wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot hun werkterrein en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van hun functie, tot een bedrag van € 10.000,– exclusief BTW per rechtshandeling.

Ondertekening

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 20

[Vervallen per 20-02-2018]

Het krachtens mandaat, volmacht en/of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Kamer van Koophandel,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Slotbepalingen

[Vervallen per 20-02-2018]

Artikel 21

[Vervallen per 20-02-2018]

Het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2016’ van 11 april 2016 (Stcrt. 15april 2016, Nr. 20147 ) alsmede de ‘Volmacht en machtiging van de Kamer van Koophandel aan functionarissen van het Mobiliteitscentrum van de Kamer van Koophandel inzake de ondertekening van vaststellingsovereenkomsten en overige documenten verband houdende met de uitvoering van het Sociaal flankerend beleid’ van 21 juli 2014 worden ingetrokken.

Artikel 23

[Vervallen per 20-02-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 19 december 2016

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank

Lid Kamer van Koophandel

R.A.A.M. Coolen

Lid Kamer van Koophandel

H.W.M.W. ten Cate

Lid Kamer van Koophandel

Terug naar begin van de pagina