Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2016 houdende regels ingevolge artikel 108, derde lid, en artikel 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft met betrekking tot de posten van de vereiste en de aanwezige liquiditeit voor kredietunies en de weging daarvan (Regeling liquiditeit kredietunies Wft 2017)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op de artikelen 2:54o tot en met 2:54q en 3:63 van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op hoofdstuk 11 (Liquiditeit) van het Besluit prudentiële regels Wft, in het bijzonder artikel 108, tweede en derde lid, en artikel 111, derde en zesde lid;

BESLUIT:

Artikel 2

 • 2 De liquiditeitsposten die de aanwezige liquiditeit van een kredietunie vormen, als bedoeld in artikel 111, derde lid, van het Besluit, alsmede de weging van die liquiditeitsposten, worden vastgesteld zoals opgenomen onder actiefposten in de onderstaande tabel. De liquiditeitsposten die de vereiste liquiditeit van een kredietunie vormen, als bedoeld in artikel 108, tweede lid, alsmede de weging van die liquiditeitsposten, worden vastgesteld zoals opgenomen onder passiefposten in de onderstaande tabel.

  Tabel bij artikel 2, tweede lid – Liquiditeitsposten en wegingen

  ACTIEFPOSTEN

  WEGING IN PROCENTEN

  1. Vlottende activa

   

  Saldi bij banken, direct opeisbaar

  100

  Effecten met een doorlopende handel, toegelaten tot een gereglementeerde markt

  50

  2. Uitstaande leningen

  0

  3. Overige activa

  0

  4. Te ontvangen bedragen binnen de maandperiode

  60

  PASSIEFPOSTEN

  WEGING IN PROCENTEN

  1. Deposito´s

   

  (Termijn)deposito’s, opeisbaar binnen de maandperiode

  25

  Termijndeposito’s, niet opeisbaar binnen de maandperiode

  0

  2. Opgenomen leningen

  0

  3. Kredietfaciliteiten

   

  Kredietfaciliteiten, te gebruiken binnen de maandperiode

  50

  Kredietfaciliteiten, niet te gebruiken binnen de maandperiode

  0

  4. Overige passiva

  100

  5. Eigen middelen

  0

  6. Te betalen bedragen binnen de maandperiode

  100

Artikel 3

 • 1 In afwijking van artikel 2, tweede lid, kan DNB, indien zij de conform dat artikellid berekende liquiditeit niet passend acht voor een afzonderlijke kredietunie, voor deze kredietunie afwijkende posten of wegingen vaststellen.

 • 2 Bij de toepassing van het eerste lid neemt DNB de volgende aspecten in aanmerking:

  • a. de diversificatie van de liquiditeitsposten, bedoeld in de tabel bij artikel 2, tweede lid;

  • b. de mate waarin de actuele waarde van de liquiditeitsposten, bedoeld in de tabel bij artikel 2, tweede lid, binnen de tijdshorizon van een maand als constant kan worden verondersteld;

  • c. de mate waarin de liquiditeitsposten, bedoeld in de tabel bij artikel 2, tweede lid, een adequaat beeld geven van de liquiditeitspositie van de kredietunie op korte en lange termijn;

  • d. de mate waarin de looptijden van de activaposten, bedoeld in de tabel bij artikel 2, tweede lid, passend zijn bij de looptijden van de passivaposten, bedoeld in de tabel bij artikel 2, tweede lid.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 31 december 2016, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 december 2016

De Nederlandsche Bank N.V.,

J. Sijbrand,

directeur

Terug naar begin van de pagina