Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2017 Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Subsidieplafond 2017 Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;

Besluit:

Artikel I

Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2017 is € 35.981.860,– (zegge: vijfendertig miljoen negenhonderdeneenentachtig duizend achthonderdenzestig euro).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 16 december 2016

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/Bestuurder