Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 voor politieke ambtsdragers van waterschappen[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 voor politieke ambtsdragers van waterschappen

Inleiding

Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

1. Bezoldiging van een voorzitter

Het bedrag van de bezoldiging van de voorzitter van een waterschap is bepaald in artikel 3.24, eerste lid, van het Waterschapsbesluit en is naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

Het bedrag wijzigt als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt (artikel 3.24, derde lid, van het Waterschapsbesluit).

De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode 1 september 2015 tot 31 december 2016. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de voorzitter van een waterschap.

Voor de volledigheid vermeld ik dat het bezoldigingsbedrag voor een voorzitter van een waterschap, genoemd in artikel 3.24, eerste lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari 2016 € 9.159,50 per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

2. Ambtstoelage van een voorzitter

Op grond van artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter per maand een ambtstoelage, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de ambtstoelage van de voorzitter per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumenten-prijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2016 is bepaald op 100,57. Voor 2015 was dit indexcijfer 100,5. Procentueel is dat een verhoging van 0,1. Dit betekent dat het bedrag van de ambtstoelage per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 0,1%.

Voor uw informatie meld ik u dat het CBS voor het bepalen van het indexcijfer het basisjaar heeft gewijzigd. Het basisjaar dat tot nu toe gehanteerd werd voor dit indexcijfer was 2006; dat is nu het jaar 2015 geworden.

Het bedrag genoemd in artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2017 gewijzigd in € 381,03 per maand (was € 380,65), naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

3. Eindejaarsuitkering van een voorzitter

Op grond van artikel 3.41 van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter van een waterschap een eindejaarsuitkering, zoals omschreven in artikel 3.13 van het Waterschapsbesluit. Dat houdt in dat de voorzitter een eindejaarsuitkering ontvangt overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Voor uw informatie meld ik u dat voor een voorzitter van een waterschap sinds 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.

4. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur

In artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is het bedrag per maand bepaald van de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.

In het derde lid van dat artikel is geregeld dat deze bezoldiging wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode 1 september 2015 tot 31 december 2016. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur.

Voor de volledigheid vermeld ik dat de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap genoemd in artikel 3.11, eerste lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari 2016 € 1.495,92 per maand bedraagt bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.

5. Onkostenvergoeding van een lid van het dagelijks bestuur

In artikel 3.11a van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap per maand een onkostenvergoeding ontvangt, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding voor een lid van het dagelijks bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2016 is bepaald op 100,57. Voor 2015 was dit indexcijfer 100,5. Procentueel is dat een verhoging van 0,1. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 0,1%.

Voor uw informatie meld ik u dat het CBS voor het bepalen van het indexcijfer het basisjaar heeft gewijzigd. Het basisjaar dat tot nu toe gehanteerd werd voor dit indexcijfer was 2006; dat is nu het jaar 2015 geworden.

Het bedrag genoemd in artikel 3.11a, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2017 gewijzigd in € 350,54 per maand (was € 350,19), naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

6. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur

Gelet op artikel 3.13, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Voor uw informatie meld ik dat voor leden van het dagelijks bestuur sinds 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.

7. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur

Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap, genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.

Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen voor 2016 is bepaald op 108,6. Voor 2015 was dit indexcijfer 103,5. Procentueel is dat een verhoging van 4,9%. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 4,9%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2017 € 477,42 (was € 455,12).

8. Onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur

In artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur per maand een onkostenvergoeding ontvangt.

In het vijfde lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2016 is bepaald op 100,57. Voor 2015 was dit indexcijfer 100,5. Procentueel is dat een verhoging van 0,1. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 0,1%.

Voor uw informatie meld ik u dat het CBS voor het bepalen van het indexcijfer het basisjaar heeft gewijzigd. Het basisjaar dat tot nu toe gehanteerd werd voor dit indexcijfer was 2006; dat is nu het jaar 2015 geworden.

Het bedrag genoemd in artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2017 gewijzigd in € 167,65 (was € 167,48).

9. egemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor een lid van het algemeen bestuur

In artikel 3.8, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur ten laste van het waterschap een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt.

Op grond van het tweede lid van artikel 3.8 van het Waterschapsbesluit wijzigt dit bedrag overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

In de circulaire van 1 oktober 2015, nr. 2015-0000427708, zijn de gevolgen uiteengezet die de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2015-2016 voor het personeel in de sector Rijk heeft voor de tegemoetkoming in de kosten voor de ziektekostenverzekering voor een lid van het algemeen bestuur.

Per 1 januari 2016 geldt een bedrag van € 102,54 per jaar.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire van 1 oktober 2015.

10. Vragen en informatie op internet

Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de volgende internetsite: www.politiekeambtsdragers.nl. Op deze site vindt u alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie van BZK.

Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.