Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafonds 2017 en meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020

Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Besluit vaststelling subsidieplafonds 2017 en meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020

Artikel I

Het subsidieplafond van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2017 is € 3.500.000,– (zegge: drieënhalf miljoen euro)

Artikel II

Het subsidieplafond van het Deelreglement Ontwikkeling voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van slatefunding is € 565.000,– (zegge: vijfhonderdvijfenzestig duizend euro)

Artikel III

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).

Artikel IV

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 250.000,– (zegge: tweehonderdenvijftig duizend euro) voor slate funding.

Artikel V

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 300.000,– (zegge: driehonderdduizend euro).

Artikel VI

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro) op jaarbasis.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 16 december 2016

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/Bestuurder