Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2016

Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2016

Overwegende dat het voor een doelmatige uitoefening van de aan het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL) opgedragen taken, wenselijk is deze bevoegdheden in voorkomende gevallen aan één of meerdere bestuursleden of aan andere personen binnen de organisatie te mandateren en;

Gelet op onder meer artikel 5.27, tweede lid van de Wet luchtvaart en;

Gelet op het Bestuursreglement van LVNL;

Besluit:

Artikel 1. Definitie bestuur

 • 2 Het bestuur bestaat uit een voorzitter van het bestuur (Chief Executive Officer) en een bestuurder (Chief Financial Officer).

Artikel 2. Algemene bevoegdheden

 • 2 Het bepaalde ingevolge het eerste lid geldt niet indien de artikelen 5, 6, 7 of 11 van toepassing zijn.

Artikel 3. Bijzondere bevoegdheden

De bevoegdheid ten aanzien van het sluiten van convenanten op grond van regelingen met als grondslag het Besluit luchtverkeer 2014 wordt gemandateerd aan de general manager Procedures of de manager Aeronautical Design & Information Services. Indien beiden afwezig zijn, is de manager Air Traffic Management Procedures bevoegd.

Artikel 4. Rechtspositionele bevoegdheden

 • 1 De bevoegdheid ten aanzien van het afgeven van besluiten met betrekking tot de in het Rechtspositiereglement LVNL en de Uitvoeringsregelingen LVNL neergelegde rechtspositionele onderwerpen wordt gemandateerd aan de general manager Corporate Services.

 • 2 De general manager Corporate Services kan de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste lid, mandateren aan onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 5. Financiële bevoegdheden

 • 1 De volmacht ten aanzien van het doen van financiële transacties en andere financiële aangelegenheden wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:

  • a. het sluiten van financieringsovereenkomsten en het aangaan en/of garanderen van geldleningen aan de manager Business Planning & Control tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder;

  • b. het aan derden verlenen van machtigingen om namens LVNL betalingen te verrichten of gelden te innen aan de manager Business Planning & Control tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder;

  • c. het doen van valutatransacties aan de treasurer tezamen met de manager Business Planning & Control of de general manager Corporate Services;

  • d. het accepteren van verzekeringsclaims aan de treasurer tezamen met de manager Business Planning & Control of de general manager Corporate Services. Voor zover dit het bedrag van € 2.500 niet te boven gaat, zijn de treasurer en de manager Business Planning & Control zelfstandig bevoegd.

 • 2 Bij afwezigheid van de bestuurder, de general manager Corporate Services en de manager Business Planning & Control, komen de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

 • 3 Bij afwezigheid van de treasurer komt de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheid toe aan de manager Business Planning & Control, de general manager Corporate Services, de voorzitter van het bestuur of de bestuurder, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

Artikel 6. Inkoop van (on)roerende zaken en diensten

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van inkoopovereenkomsten betreffende koop en huur van (on)roerende goederen en diensten wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:

  • a. aan de bestuurder tezamen met de general manager Corporate Services voor zover het een bedrag van € 500.000,– exclusief btw te boven gaat;

  • b. aan de manager Contracting tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 500.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • c. aan de manager Contracting tezamen met de manager Business Planning & Control voor zover het een bedrag van € 250.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • d. aan de manager Contracting tezamen met een senior buyer voor zover het een bedrag van € 100.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • e. aan een senior buyer tezamen met een buyer voor zover het een bedrag van € 50.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • f. aan een buyer tezamen met een assistent buyer voor zover het een bedrag van € 25.000,- exclusief btw niet te boven gaat.

 • 2 De aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden van de bestuurder, de general manager Corporate Services, de manager Business Planning & Control en de manager Contracting, komen eveneens toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien op grond van dit artikel de volmacht slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

Artikel 7. Verkoop van (on)roerende zaken en diensten

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten betreffende de verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten wordt overeenkomstig de hierna te noemen wijze verleend:

  • a. aan de general manager Corporate Services tezamen met de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 250.000,- exclusief btw te boven gaat;

  • b. aan de manager Contracting tezamen met de general manager Corporate Services of de bestuurder, voor zover het een bedrag van € 250.000,- exclusief btw niet te boven gaat;

  • c. aan de manager Contracting tezamen met de manager Business Planning & Control voor zover het een bedrag van € 125.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • d. Aan de manager Contracting tezamen met een account manager van de afdeling Contracting voor zover het een bedrag van € 50.000,– exclusief btw niet te boven gaat;

  • e. In afwijking van het bepaalde onder a. wordt de bevoegdheid ten aanzien van verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten die betrekking hebben op de Regional Unit, verleend aan de general manager Regional Unit tezamen met de bestuurder;

  • f. In afwijking van het bepaalde onder b. en c. wordt de bevoegdheid ten aanzien van verkoop en verhuur van (on)roerende goederen en diensten, dan wel de levering van diensten die betrekking hebben op de Regional Unit, verleend aan de manager Contracting tezamen met de general manager Regional Unit.

 • 2 Bij afwezigheid van de bestuurder, de general manager Corporate Services, de manager Business Planning & Control, de general manager Regional Unit en de manager Contracting, komen de aan deze ingevolge dit artikel verleende bevoegdheden toe aan de voorzitter van het bestuur, met dien verstande dat indien met toepassing van onderhavig artikel de bevoegdheid slechts door meer dan één functie kan worden uitgeoefend, dit betreffende aantal ongewijzigd dient te blijven.

Artikel 8. Beperkte gebruiksrechten

De volmacht ten aanzien van de vestiging en opzegging van een recht op erfdienstbaarheid, het recht van erfpacht en het recht van opstal wordt verleend aan de general manager Corporate Services.

Artikel 9. Vaststellingsovereenkomsten

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van financiële vaststellingsovereenkomsten wordt verleend aan de general manager Corporate Services.

 • 2 Voor zover de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten betrekking hebben op het beëindigen van het dienstverband van medewerkers, is eveneens bevoegd de manager Human Resources Management.

Artikel 10. Geheimhoudingsovereenkomsten

 • 10 De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten, met uitzondering van de geheimhoudingsovereenkomsten genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, wordt verleend aan de manager Contracting of een accountmanager van de afdeling Contracting.

 • 2 De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten waarbij het onderwerp van de overeenkomst informatie betreft die betrekking heeft op luchtverkeersdienstverlening, wordt verleend aan de director Operations.

 • 3 De volmacht ten aanzien van het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten waarbij het onderwerp van de overeenkomst informatie betreft die betrekking heeft op luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, wordt verleend aan de general manager Regional Unit.

Artikel 11. Samenwerkingsovereenkomsten en Letters of Agreement

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van overeenkomsten of andere vormen van (internationale) samenwerking met betrekking tot de luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, wordt verleend aan de general manager Regional Unit tezamen met de voorzitter van het bestuur.

 • 2 Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur is de bestuurder bevoegd.

Artikel 11a

 • 1 De volmacht ten aanzien van het sluiten van operationele overeenkomsten (Letters of Agreement) op het gebied van overdracht van luchtverkeersdienstverlening, wordt verleend aan de general manager Procedures.

 • 2 In afwijking van het bepaalde onder lid 1 wordt de volmacht ten aanzien van het sluiten van operationele overeenkomsten (Letters of Agreement) op het gebied van overdracht van luchtverkeersdienstverlening vanuit de Regional Unit, verleend aan de general manager Regional Unit.

 • 3 De volmacht ten aanzien van het sluiten van overige operationele overeenkomsten die een direct verband houden met het verlenen van luchtverkeersdiensten, wordt verleend aan de general manager Procedures en aan de general manager Regional Unit voor zover deze overeenkomsten betrekking hebben op luchtverkeersdiensten op de regionale luchthavens.

Artikel 12. Bevoegdheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur

De bevoegdheid ten aanzien van het afgeven van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gemandateerd aan de manager Customer Relations & Communications of de communications professional belast met woordvoering.

Artikel 13. Bezwaar en beroepsprocedures

 • 1 De afdoening van de beslissingen van Luchtverkeersleiding Nederland ter zake van de ingevolge de artikelen 3, 4 en 12 ingediende bezwaarschriften en overige op grond van de Algemene wet bestuursrecht ingediende bezwaarschriften wordt gemandateerd aan de manager Legal Affairs.

 • 2 De bevoegdheid om LVNL in bestuurs- en civielrechtelijke procedures te vertegenwoordigen komt toe aan de manager Legal Affairs of een Legal Counsel.

 • 3 De manager Legal Affairs kan de bevoegdheden zoals vermeld in het eerste lid, mandateren aan een Legal Counsel.

Artikel 14. Klachtenprocedures

De afdoening van klachtenprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht, wordt gemandateerd aan de klachtencoördinator of bij diens afwezigheid aan een plaatsvervanger.

Artikel 15. Slotbepalingen

De stukken die door de in voorgaande artikelen genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland,

in deze vertegenwoordigd door,

gevolgd door functieaanduiding,

(handtekening)

naam

Artikel 16

Deze regeling kan worden aangehaald als: Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2016. Deze zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 17

De Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011 van 2 februari 2011 (Staatscourant 2011, nr. 3915) en de Wijziging Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland van 2 oktober 2013 (Staatscourant 2013, nr. 30207) worden ingetrokken.

Luchthaven Schiphol, 9 december 2016

Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland.

de voorzitter van het bestuur,

M.W.A. van Dorst

De bestuurder,

M.L.F.J. Banning