Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overige fiscale maatregelen 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Wet van 21 december 2016 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2017 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IA

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

Indien vóór 1 januari 2017 een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is vervreemd waarbij het bedrag van de eigenwoningschuld onmiddellijk na vervreemding van die eigen woning lager was dan het bedrag van de eigenwoningschuld van die woning onmiddellijk voorafgaande aan die vervreemding, is artikel 10bis.6, vierde lid, tweede volzin, van die wet van overeenkomstige toepassing indien de uitkering vóór 1 juli 2017 plaatsvindt.

Artikel IIA

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IIIBIS

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IIIA

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VI

Voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden mede aangemerkt als binnenlandse belastingplichtige die is onderworpen aan de vennootschapsbelasting:

  • a. voor de periode van 30 september 2015 tot en met 31 december 2015:

    • 1°. SNS Holding B.V.;

    • 2°. SNS Bank N.V.;

  • b. voor de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2015: SRH N.V.;

alsmede lichamen waarin deze rechtspersonen een belang hebben en de lichamen waarvan deze rechtspersonen een bestuurder kunnen benoemen of ontslaan.

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XA

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2015.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking Autobrief II.]

Artikel XVIIIA

Wanneer de rechtshandelingen, bedoeld in artikel 9, twaalfde lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, door de Europese Commissie zijn vastgesteld en zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt dat artikel bij ministeriële regeling gewijzigd in die zin dat in dat artikel wordt verwezen naar die rechtshandelingen. Die ministeriële regeling kan voor zover nodig terugwerken tot en met de dag waarop die rechtshandelingen in werking zijn getreden.

Artikel XIX

  • 8 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IA, IIA en IIIBIS in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XX

Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2017.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 21 december 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de negenentwintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur