Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, enz. (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 2016–2017)

Geldend van 28-12-2016 t/m heden

Besluit van 14 december 2016, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit rechtspositie korps politie BES en het Bezoldigingsbesluit 1998 BES in verband met de formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst CN 2016–2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 november 2016, nr. 2016-0000708712;

Gelet op de artikelen 17 en 81 van de Ambtenarenwet BES en artikel 21, tweede lid, onder a, van de Veiligheidswet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 november 2016, nr. W04.16.0366/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2016, nr. 2016-0000765582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

  • 2 Een ambtenaar die op 1 juli 2012, gelet op het oorspronkelijke artikel 71a, derde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, geen aanspraak had op een gratificatie op grond van het overgangsartikel 2012 kan op zijn verzoek alsnog een gratificatie op basis van het overgangsartikel worden toegekend of in het vooruitzicht worden gesteld, indien zijn diensttijd op basis van het nieuwe artikel 71a, derde lid, daartoe aanleiding geeft.

  • 3 Bij toepassing van het tweede lid wordt op de desbetreffende gratificatie het totale bedrag dat sinds 1 juli 2012 reeds aan betrokkene op grond van het nieuwe artikel 71a of het overgangsartikel 2012 is uitgekeerd, in mindering gebracht.

Artikel V

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina