Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (verlengen instellingstermijn)[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 22-12-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van 9 december 2016, nr. 2016002179 houdende het opnieuw instellen van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie en daarmee het verlengen van de instellingstermijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 december 2016, nr. 2022290, gedaan mede namens Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Aanvalsprogramma: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie;

 • b. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • c. CIO: Chief Information Officer van de politie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Er is een Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, hierna te noemen de Review Board.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2018]

De Review Board heeft als taak te beoordelen in hoeverre met de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door Onze Minister gewenste richting, doelen en resultaten worden bereikt en naar aanleiding hiervan te adviseren.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Onze Minister slaat acht op een voorstel van de CIO bij het verstrekken van een overzicht van de voornemens om advies te vragen ten behoeve van een ontwerp voor een werkprogramma van de Review Board voor het volgende kalenderjaar.

 • 2 Op verzoek van Onze Minister licht de Review Board het advies toe.

 • 3 De CIO houdt Onze Minister en de Review Board driemaandelijks schriftelijk op de hoogte van de implementatie van de aanbevelingen van de Review Board.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De Review Board baseert haar adviezen op door of namens Onze Minister verstrekte documenten.

 • 2 De Review Board bestudeert plannen en andere mijlpaaldocumenten die zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de CIO en voert gesprekken met functionarissen binnen en buiten de politie voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma.

 • 3 Onze Minister stelt documenten en andere informatie beschikbaar die de Review Board redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft en doet hiervan mededeling aan de CIO.

 • 4 De Review Board neemt kennis van andere documenten voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft.

 • 5 De Review Board ontvangt van Onze Minister alle externe adviezen aan de CIO voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft alsmede de opvatting van de CIO daarover.

 • 6 De Review Board wordt door Onze Minister voortdurend ge├»nformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Aanvalsprogramma en maakt daarover nadere afspraken met Onze Minister.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2018]

De Review Board bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De secretaris maakt zo veel mogelijk gebruik van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

 • 2 De leden en ondersteunende medewerkers kunnen gebruik maken van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De secretaris archiveert de stukken van de Review Board met inachtneming van de beheersregels op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit.

 • 2 Na de opheffing van de Review Board wordt het archief overgedragen aan het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2016.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Review Board.

Wassenaar, 9 december 2016

Willem-Alexander

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok