Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling bedragen van de beperking ex artikelen 3 en 4 Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, enz.

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2016 nr 2016-0000781964 tot vaststelling van de bedragen van de beperking, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 en artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps en van de vermindering, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen

Artikel 1

Het bedrag op basis waarvan de betaling van het pensioen wordt beperkt, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 en artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps en waarmee de uitkering wordt verminderd, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen, is gelijk aan het bedrag voor het ouderdomspensioen voor gehuwden en ongehuwden, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet per 31 december 2016.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk