Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, enz. (wijzigingen per 1 januari 2017)

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 december 2016, nr. 2016-0000777438, houdende aanpassing van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (wijzigingen per 1 januari 2017)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector.]

Artikel IV

Op een aanvraag om subsidieverlening op grond van artikel 7, eerste lid, of artikel 11, eerste lid, van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, ingediend voor 1 maart 2017, alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing over een dergelijke aanvraag, blijft artikel 14, eerste lid, onderdelen b, c, h (oud) en l (oud), van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis van toepassing zoals die voor die datum luidde.

Artikel V

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok