Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, enz. (wijzigingen per 1 januari 2017)

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 december 2016, nr. 2016-0000777438, houdende aanpassing van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (wijzigingen per 1 januari 2017)

Artikel IV

Op een aanvraag om subsidieverlening op grond van artikel 7, eerste lid, of artikel 11, eerste lid, van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, ingediend voor 1 maart 2017, alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing over een dergelijke aanvraag, blijft artikel 14, eerste lid, onderdelen b, c, h (oud) en l (oud), van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis van toepassing zoals die voor die datum luidde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina