Wijzigingsregeling Regeling veiligheid zeeschepen (diverse aanpassingen t.a.v. geneesmiddelen in scheepsuitrusting)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/287004, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen met het oog op diverse aanpassingen ten aanzien van geneesmiddelen in de scheepsuitrusting

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113);

BESLUIT:

Artikel II

  • 1 De geneesmiddelen waarvan de aanwezigheid in de scheepsuitrusting tot aan 1 januari 2017 was voorgeschreven kunnen worden gebruikt totdat de houdbaarheidsdatum van de desbetreffende geneesmiddelen is verstreken.

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan het geneesmiddel Amoxicilline caps 500 mg tot twee jaar na de inwerkingtreding van deze regeling deel blijven uitmaken van de scheepsuitrusting.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina