Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele [...] inzetwijziging, bovenwettelijke werkloosheidsuitkering)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 2 december 2016 tot wijziging van het Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele besluiten ter formalisering en uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Politie 2015–2017 inzake de beroepsincidentenregeling, het maximum aantal overuren, de vertrekstimuleringspremie en het buitengewoon verlof, de tijdelijke inzetwijziging, de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en enkele andere onderwerpen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2016, 796178;

Gelet op artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 september 2016, W03.0264/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken van 29 november 2016, nr. 2001221;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

  • 2 De uitkering, bedoeld in het eerste lid, is pensioengevend en bedraagt € 500 voor de ambtenaar met een aanstelling van 36 uur of meer per week en bedraagt een evenredig deel daarvan ingeval van een aanstelling van minder dan 36 uur per week.

  • 3 Indien de ambtenaar slechts een gedeelte van zijn bezoldiging geniet, heeft dit geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering.

  • 4 Geen eenmalige uitkering ontvangen de ambtenaren die op 1 september 2015:

  • 5 De ambtenaar kan op eigen verzoek afzien van de uitkering.

Artikel VI

  • 2 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, is niet pensioengevend en bedraagt € 500 voor de ambtenaar met een aanstelling van 36 uur of meer per week en bedraagt een evenredig deel daarvan ingeval van een aanstelling van minder dan 36 uur per week.

  • 3 Indien slechts een gedeelte van de bezoldiging wordt genoten heeft dit geen invloed op de hoogte van de eenmalige bijdrage.

  • 4 Geen bijdrage ontvangen de ambtenaren die op 1 januari 2013 of 1 december 2015:

  • 5 De ambtenaar kan op eigen verzoek afzien van de bijdrage.

Artikel VII. Overgangs- en slotbepaling

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de twaalfde december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina