Besluit tot vaststellen van het modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Geldend van 08-12-2016 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 14 november 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/206825, houdende de vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca, eerste lid, van de Gaswet

A

Onder intrekking van het besluit van 3 april 2012, met kenmerk 103755/49, wordt het modelcontract opnieuw vastgesteld en komt te luiden zoals in bijgevoegde bijlage.

B

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant

C

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststellen van het modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 november 2016

Autoriteit Consument en Markt,

namens deze:

F.J.H. Don

bestuurslid

Bijlagen:

 • I Modelcontract bestaande uit:

  • een Bevestigingsbrief

  • Modelcontractvoorwaarden (bijlage A)

  • Algemene Voorwaarden (bijlage B 1)

  • Kwaliteitscriteria (bijlage B 2)

  • Modelformulier voor herroeping/ontbinding (bijlage C)

Bijlage I. : Modelcontract

Bevestigingsbrief

Geachte [klant],

Welkom als klant bij [leverancier].

Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat geval moeten ook de naam, het vestigingsadres en contactgegevens van de wederverkoper worden verstrekt.

Onze gegevens Gegevens leverancier

Naam:

Vestigingsadres:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Fax: Indien beschikbaar

E-mailadres:

De leveranciersgegevens kunnen in plaats hiervan worden verwerkt in het briefpapier van de leverancier, zolang identiteit en contactgegevens maar helder op de eerste pagina staan weergegeven.

Uw gegevens

Leveringsadres

 

wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Naam: ……….

Naam: ......

Adres: ......

Aansluitadres: ......

Postcode: ......

Postcode: ......

Plaats: ...... Plaats: ......

 

Telefoonnummer: ......

 

E-mailadres: ...... Eventueel

 

Geboortedatum: ......

 

Bank-/Gironummer: ......

 

Klantnummer: ......

 

Uw contract

U heeft een [leverancier] Modelcontract gesloten voor de levering van…. voor onbepaalde tijd met een variabele prijs.

Elektriciteit/gas/elektriciteit en gas: hier ook aangeven de soort energie groen/grijs, de opwekkingsbron etc.

 

Datum waarop contract is gesloten:

Overeengekomen startdatum levering: invullen wat met de klant is overeengekomen.

 

De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de Modelcontractvoorwaarden.

Uw kosten

De met u afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract

 

[Indien elektriciteit wordt geleverd]

Elektriciteit

- Variabele leveringskosten: € 0,XXXX per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)

Bij dubbeltarief zowel normaaltarief als daltarief aangeven en aangeven wanneer welk tarief van toepassing is.

- Vaste leveringskosten: € … per maand

- Vermindering energiebelasting: € … per maand

- Netbeheerkosten: €... per maand

 

[en/of]

[Indien gas wordt geleverd]

Gas

- Variabele leveringskosten: € 0,XXXX per m3 (inclusief overheidsheffingen en btw)

Bij dubbeltarief zowel normaal tarief als daltarief aangeven en aangeven wanneer welk tarief van toepassing is.

- Vaste leveringskosten: € … per maand

- Netbeheerkosten: €... per maand

 

Per maand gaat u een voorschot betalen van € invullen bedrag. Een keer per jaar vindt een eindafrekening plaats.

 

De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1/1 en 1/7 van elk jaar. U vindt de voorwaarden voor tariefwijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden. De meest actuele tarieven zijn steeds beschikbaar op de website [www.[leverancier].nl] onder het kopje 'Modelcontract' [en op uw persoonlijke pagina www.[pagina].nl].

 

Persoonlijke pagina is optioneel.

Terugleververgoeding en salderen

Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende:

Wijze van salderen: hier informeren over de wijze van salderen

Terugleververgoeding: hier informeren over teruglevertarief

 

Meer informatie hierover vindt u … aangeven waar uitleg te vinden is

Wijze van betaling

Hier tenminste de belangrijkste informatie over wijze van betaling opnemen: Evt. voor overige betaalvoorwaarden verwijzen naar de Modelcontractvoorwaarden.

Optioneel

Waarborgsom/ andere financiële garanties

Als de klant voor het sluiten van de overeenkomst is geïnformeerd over het bestaan van waarborgen of andere financiële garanties en de voorwaarden daarbij, dit hier bevestigen.

Uw voorwaarden

Uw [leverancier] Modelcontract bestaat uit:

• Deze bevestigingsbrief

• De Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)

• De Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede de [Leverancier] Kwaliteitscriteria (Bijlagen B1 en B2)

• Het Modelformulier voor ontbinding (Bijlage C) Het modelformulier voor ontbinding mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

Bewaart u de bevestigingsbrief en Bijlagen A, B1 en B2 goed bij uw administratie.

 

Bedenktijd Informatie over de bedenktijd mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen [aantal kalenderdagen, minimaal 14] na ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor mag u gebruik maken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”. Meer informatie over het recht op bedenktijd en de voorwaarden daarbij kunt u vinden in de Modelcontractvoorwaarden.

Vrije tekst

 

Met vriendelijke groet,

[leverancier]

Modelcontractvoorwaarden (bijlage A)

1. Energielevering

Productomschrijving, in te vullen door leverancier

2. Tarieven en betaling

2.1. Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar

 • De variabele leveringskosten (de tarieven per kWh en m3) behorende bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.

 • [Leverancier] kan de variabele leveringskosten aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Hierbij hanteert [leverancier] de volgende criteria: invullen door leverancier. De redenen voor, de omvang en de wijze van aanpassing van de kosten moeten transparant worden gespecificeerd, zodat de klant op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria eventuele wijzigingen van deze kosten kan voorzien.

 • Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan [Leverancier] de leveringskosten ook op andere momenten aanpassen.

2.2. Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten

 • Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten.

 • Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert [Leverancier] u hierover persoonlijk en tijdig voor de tariefwijziging.

 • De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website [www.[leverancier].nl] onder het kopje 'Modelcontract' [en op uw persoonlijke pagina "www.[pagina].nl"].

Persoonlijke pagina is optioneel

2.3. betalingsvoorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie vindt u in [Invullen

  waar in het modelcontract deze te vinden zijn].

of

 • De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn:

  [In te vullen door leverancier]

2.4. Waarborgsommen/financiële garanties

[Leverancier] spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor het sluiten van de overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.

3. Looptijd en opzegging

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.1. Start levering

De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier

rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de levering start wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.

3.2. Bedenktijd

Informatie over de bedenktijd mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te annuleren.

De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief.

Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet u ons,

naam

adres

telefoonnummer

Indien beschikbaar

fax

Indien beschikbaar

e-mailadres.

Indien beschikbaar

(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.

Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn

Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op voorwaarde dat u

 • uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en

 • bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te maken van uw recht op bedenktijd

3.3. Beëindiging contract

 • Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij [Leverancier] of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is kosteloos.

 • De opzegtermijn bedraagt… [maximaal een maand]

 • Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit doen [telefonisch/e-mail/post (afhankelijk van wijze sluiten contract)] op [gegevens vermelden].

4. Privacy

Eigen Wbp tekst

[Leverancier] verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, en risicobeheer. Wij gebruiken uw gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van [Leverancier]. Dit doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van [Leverancier], en u van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of aan u e-mailberichten versturen namens derden.

Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op website [www.leverancier.nl] waar u zich kan afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten.

5. Voorwaarden

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en onze Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden (Bijlage B(1))

Deze zijn bij alle leveranciers overeenkomstig de geldende Algemene Voorwaarden van Energie-Nederland

Kwaliteitscriteria (Bijlage B(2))

In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van de leverancier. Deze betreffende de door de leverancier gehanteerde service voorwaarden, zoals de facturatie en waar de klant terecht kan met vragen, klachten en geschillen.

De leverancier moet de volgende informatie verstrekken:

 • Indien dit afwijkt van het vestigingsadres dat in de bevestigingsbrief is vermeld: het geografisch adres van de bedrijfsvestiging van de leverancier waar de klant een klacht kan indienen. Bij wederverkoop: ook het klachtadres van de wederverkoper voor zover dit afwijkt van adres genoemd in de bevestigingsbrief.

 • Informatie over gedragscodes waarbij de leverancier is aangesloten en hoe klanten een afschrift van deze gedragscode of codes kunnen verkrijgen.

 • Informatie over buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de leverancier is aangesloten, over de mogelijkheid van toegang tot deze procedure en de wijze waarop daar toegang toe is.

Deze informatie mag in de kwaliteitscriteria worden verstrekt maar het mag ook in de bevestigingsbrief.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping (Bijlage C)

Dit is het modelformulier voor herroeping/ontbinding als bedoeld in artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, van het Burgerlijk Wetboek

Het modelformulier voor ontbinding/herroeping mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

Terug naar begin van de pagina