Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing tarifering obstetrische high care

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1051065-157688-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidzorg inzake tarifering obstetrische high care

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg:

Na op 4 oktober 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over het voornemen een aanwijzing te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om voor obstetrische high care een maximumtarief vast te stellen (Kamerstukken II 2016/17, 29 248, nr. 293);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. integrale prestatiebeschrijvingen

De zorgautoriteit stelt een of meer integrale prestatiebeschrijvingen vast voor obstetrische high care.

Artikel 3. integrale tarifering

Voor prestaties als bedoeld in de prestatiebeschrijvingen onder artikel 2 geldt een integraal tarief.

Artikel 4. segmentindeling en tariefsoort

  • 1 Obstetrische high care behoort met ingang van het jaar 2017 tot het gereguleerde segment in de medisch specialistische zorg.

  • 2 Voor prestaties in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven.

Artikel 5. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing tarifering obstetrische high care.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers