Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2017[Regeling materieel uitgewerkt per 08-12-2018.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 14 november 2016 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

Wij Willem-Alexander, bij gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene ouderdomswet.]

Artikel IV. Burgerlijk Wetboek Boek 7

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel V. Burgerlijk Wetboek BES Boek 7a

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek BES Boek 7a.]

Artikel VI. Gemeentewet

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VII. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

[Red: Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel VIII. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[Red: Wijzigt de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]

Artikel IX. Participatiewet

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

Artikel X. Remigratiewet

[Red: Wijzigt de Remigratiewet.]

Artikel XI. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel XII. Verzamelwet SZW 2015

[Red: Wijzigt de Verzamelwet SZW 2015.]

Artikel XIII. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XIIIa. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

Artikel XIIIb. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]

Artikel XIV. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

[Red: Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel XV. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XVI. Wet arbeid vreemdelingen

[Red: Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel XVII. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XVIII. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XVIIIa. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.]

Artikel XIX. Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XXI. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XXII. Wet kinderbijslagvoorziening BES

[Red: Wijzigt de Wet kinderbijslagvoorziening BES.]

Artikel XXIII. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel XXIV. Wet ongevallenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.]

Artikel XXV. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XXVI. Wet op de economische delicten

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel XXVII. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

[Red: Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]

Artikel XXVIII. Wet op het kindgebonden budget

[Red: Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]

Artikel XXIX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XXX. Wet tegemoetkomingen loondomein

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkomingen loondomein.]

Artikel XXXI. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXXII. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXXIII. Wet van 23 december 2015 houdende wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (Stb. 2015, 547)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Participatiewet, enz. (harmonisatie instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten)(Stb. 2015/547).]

Artikel XXXIIIa. Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet socialezekerheidswetten (regeling bestuurlijke boete)(Stb. 2016/318).]

Artikel XXXIV. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.

Artikel XXXV. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2017.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 14 november 2016

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de zevende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur