Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen 2017

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het stimuleren en zichtbaar maken van nieuw onderzoek en nieuwe inzichten en internationale samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed. Dit door bij te dragen aan projecten waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen samenwerken op gezamenlijke collectiegebieden, wat resulteert in nieuw onderzoek en nieuwe inzichten, die internationaal opvallen door hun belang.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1 Een bijdrage internationale samenwerkingsprojecten tussen erfgoedinstellingen waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen intensief samenwerken in projecten die uitgaan van gezamenlijke collectiegebieden kan worden verstrekt aan een Nederlandse instelling of aan meerdere instellingen gezamenlijk, die publiekstoegankelijk zijn en cultureel erfgoed van nationaal belang tonen.

 • 2 Het project moet zowel door de Nederlandse als door de internationale instelling zichtbaar worden gemaakt.

 • 3 Een bijdrage kan worden toegekend in de ontwikkelfase voor reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren betrokken bij de Nederlandse instellingen en voor de presentatiekosten in Nederland.

 • 4 De bijdrage van bij het project betrokken buitenlandse instellingen dient in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdragen van de Nederlandse instellingen en van het fonds.

Artikel 3. Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag te zijn voorzien van:

 • een projectplan,

 • een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt betrokken,

 • een motivering,

 • een begroting met offertes,

 • een verklaring dat het onderzoek niet op andere wijze gefinancierd kan worden,

 • indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.

Artikel 4. Beoordeling

 • 2 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een internationale samenwerkingsproject tussen erfgoedinstellingen geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het cultuurhistorische belang van het onderwerp en het te tonen erfgoed. Daarbij betrekt het de volgende aspecten in zijn oordeel:

  • het belang en/of innovatieve gehalte van het onderzoek,

  • het belang van de betrokken instellingen,

  • de kwaliteit van het onderzoeksplan,

  • het belang van het presentatieplan wordt beoordeeld op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken.

 • 3 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag. Indien het bevoegd adviesorgaan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 4 Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage en de periode waarover de bijdrage verstrekt wordt.

 • 5 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in tweede lid van dit artikel.

Artikel 5. Overgangsbepaling

De Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken. Op aanvragen die op grond van de Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen voor 1 januari 2017 zijn ingediend blijven deze regeling en het Algemeen Reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

directeur-bestuurder