Deelregeling Incidentele Aankopen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Deelregeling Incidentele Aankopen 2017

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het verhogen van de kwaliteit, de samenhang en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland door middel van het verwerven van belangrijke objecten of deelcollecties waarmee een aspect uit de kunst of cultuurgeschiedenis getoond kan worden dat nog niet in de Collectie Nederland is vertegenwoordigd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1 Een bijdrage kan worden verstrekt aan een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die museale collecties van (inter)nationaal belang beheert, of aan meerdere instellingen gezamenlijk.

 • 2 De aanvrager is coulant in het bruikleenverkeer ten opzichte van Nederlandse instellingen.

 • 3 Geen bijdrage wordt toegekend aan:

  • aan een particulier museum waarvan de collectie geen collectief bezit is,

  • aan een museum dat niet staat ingeschreven in het Museumregister,

  • voor bouwkundige voorzieningen, voor behoud van monumenten,

  • voor opgraving van archeologische objecten,

  • voor passieve conservering of documentatie van de collectie,

  • voor aankopen die reeds met rijkscultuurmiddelen worden ondersteund en

  • voor aankopen de redelijkerwijs uit de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden.

 • 4 De aankoop moet duurzaam onderdeel worden van de Collectie Nederland en kan niet worden vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds.

 • 5 Aanvragen waarvan het totale aankoopbedrag tussen de door het bestuur vast te stellen bedragen ligt, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3. Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • een motivering waarin de aanvrager aangeeft waarom de voorgenomen aankoop een cruciale plaats inneemt in de Collectie Nederland,

 • een toelichting op de relatie die de voorgenomen aankoop heeft met de collectie van de aanvrager,

 • een presentatieplan, waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt betrokken,

 • een taxatie- en conditierapport,

 • een dekkende begroting.

Artikel 4. Beoordeling

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een incidentele aankoop geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het cultuurhistorische belang van de aankoop en de relevantie daarvan voor het publiek. Daarbij betrekt het bevoegd adviesorgaan de volgende aspecten in zijn oordeel:

  • het belang van de aankoop, waarbij beoordeeld wordt of de aankoop een verrijking is voor de Collectie Nederland,

  • het belang van de aankoop voor de specifieke collectie,

  • het belang en de reputatie van de aanvragende instelling,

  • het belang van het presentatieplan wordt beoordeeld op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken.

 • 2 Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan een meerwaarde heeft.

 • 3 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde aspecten en voorzover van toepassing de in het tweede lid genoemde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag. Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 4 Een positief advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.

 • 5 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan in verband met het beperkte budget verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste en, voor zover van toepassing, het tweede lid van dit artikel.

Artikel 5. Overgangsbepaling

De Deelregeling Incidentele Aankopen wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken. Op aanvragen die op grond van de Deelregeling Incidentele Aankopen voor 1 januari 2017 zijn ingediend blijven deze regeling en het Algemeen Reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Incidentele Aankopen 2017.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina