Instellingsbesluit Commissie onderzoek Belastingdienst

[Regeling vervallen per 24-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2017.]
Geldend van 07-12-2016 t/m 31-01-2017

Besluit van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën van 17 november 2016 [2016-0000183472], houdende instelling van de Commissie onderzoek Belastingdienst (Instellingsbesluit Commissie onderzoek Belastingdienst)

De Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 24-03-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Financiën;

 • b. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Financiën;

 • c. commissie: de Commissie onderzoek Belastingdienst.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 24-03-2017]

De commissie heeft tot taak de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst en de mechanismes die daaraan ten grondslag liggen te onderzoeken en aanbevelingen te doen ter verbetering van deze besluitvormingsprocedures, in het bijzonder ten aanzien van de cultuur, structuur en werkwijze bij de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag

[Vervallen per 24-03-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit twee leden.

 • 2 De leden worden benoemd door de minister.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 24-03-2017]

Tot leden van de commissie worden benoemd:

 • a. De heer drs. H. Borstlap;

 • b. De heer mr. T.H.J. Joustra.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 24-03-2017]

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 De commissie voorziet zelf in haar secretariaat.

 • 3 Het secretariaat is onafhankelijk en voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de leden van de commissie.

Artikel 8. Rapportage

[Vervallen per 24-03-2017]

De commissie brengt uiterlijk in de loop van januari 2017 rapport uit aan de minister en staatssecretaris.

Artikel 9. Vergoeding

[Vervallen per 24-03-2017]

De heer Borstlap ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal is schaal 18, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) 1984. De arbeidsduur van de heer Borstlap wordt vastgesteld op 3 dagen per week, zijnde 0,6.

Artikel 10. Kosten van de commissie

[Vervallen per 24-03-2017]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van het ministerie van Financiën. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek,

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages, en

  • d. de kosten voor het secretariaat van de commissie.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de minister aan.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 24-03-2017]

De commissie legt haar bevindingen vast in een rapport. Het rapport wordt niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister en de staatssecretaris uitgebracht of overgedragen.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 24-03-2017]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na afloop van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 24-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 oktober 2016.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 24-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie onderzoek Belastingdienst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de betrokkenen.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina