Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (doorberekenen van kosten van onderzoeken)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/268661, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met het doorberekenen van kosten van onderzoeken

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.]

Artikel II

Ten aanzien van zaken waarin vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel I, van deze regeling door de politie een mededeling is verzonden aan het CBR, blijft artikel 25 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus