Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2016, kenmerk 1036209-157521-MC, inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en voor zover het forensische zorg betreft handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg en artikel 7a van het interim-besluit forensische zorg (Stb. 2012, 134);

Na op 30 september 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2016/17, 32 620, nr. 179);

Besluit:

Artikel 1. uitbreiding termijn

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet in een wijziging van de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (AL/BR-0027) (hierna: beleidsregel innovatie) zodat het mogelijk wordt dat een experiment met maximaal twee jaar kan worden verlengd indien uit de evaluatie van het experiment blijkt dat:

  • a. het experiment nog onvoldoende uitkomsten heeft gegenereerd, of

  • b. de onderzoeksopzet en het type onderzoek een langere onderzoeksduur vergen.

Artikel 2. uitbreiding reikwijdte

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin dat de beleidsregel innovatie ook van toepassing is op de forensische zorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers