Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice Fonds 2016-2020

Geldend van 03-12-2016 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 november 2016, nr. MinBuZa-2016.764044, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering van het Voice Fonds 2016-2020

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Aan de onder a en b genoemde functionarissen wordt, onder de onder a of b bedoelde voorwaarden, mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, nr. MinBuZa-2016.56930, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016-2020 Fonds)1.

  • a. Voor zover het een besluit betreft over een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan 200.000 euro, dan wel een besluit over een multi-landen project, is de Program Manager Voice van Oxfam Novib/Hivos bevoegd;

  • b. Voor zover het een besluit betreft over een bedrag dat lager is dan 200.000 euro, zijn bevoegd:

   • Directeur regiokantoor Hivos te Nairobi in geval het activiteiten in Kenia of in Tanzania betreft;

   • Directeur regiokantoor Hivos te Jakarta in geval het activiteiten in Filipijnen of in Indonesië betreft;

   • Directeur landenkantoor Cambodja Oxfam Novib in geval het activiteiten in Cambodja betreft;

   • Directeur landenkantoor Niger Oxfam Novib in geval het activiteiten in Niger betreft;

   • Directeur landenkantoor Nigeria Oxfam Novib in geval het activiteiten in Nigeria betreft;

   • Directeur landenkantoor Oeganda Oxfam Novib in geval het activiteiten in Oeganda betreft;

   • Directeur landenkantoor Laos Oxfam België in geval het activiteiten in Laos betreft; en

   • Directeur landenkantoor Mali Oxfam Great Britain in geval het activiteiten in Mali betreft.

Artikel 2

Aan de voorzitter van het Steering Comittee van Oxfam Novib/Hivos wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen en voorbereidingshandelingen te verrichten op bezwaarschriften tegen besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, die door de functionarissen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a en b, namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn genomen of behandeld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze:

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt

 • ^ [1]

  Stcrt. 2016, nr. 48323