Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriep 2016

[Regeling vervallen per 22-12-2017.]
Geldend van 01-12-2016 t/m 21-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 november 2016, nr. WJZ/16178263, houdende instelling van de Welzijnscommissie Vogelgriep 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Economische Zaken;

 • b. de commissie: de Welzijnscommissie Vogelgriep 2016.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2017]

 • 1 Er is een Welzijnscommissie Vogelgriep 2016.

 • 2 De commissie heeft in het kader van de bestrijding van de in november 2016 aangetroffen Hoog Pathogene Aviaire Influenza (vogelgriep) tot taak:

  • a. na te gaan of de ruimingsacties op een uit het oogpunt van dierenwelzijn verantwoorde wijze worden uitgevoerd;

  • b. aanbevelingen te doen voor oplossingen van welzijnsproblemen die zich voordoen.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2017]

 • 1 De commissie rapporteert, wanneer zij dat nodig acht, over de totale welzijnssituatie aan de staatssecretaris.

 • 2 De commissie brengt binnen drie maanden na intrekking van de laatste regeling met maatregelen, specifiek gericht op de bestrijding van de vogelgriepuitbraak die begon in november 2016, haar schriftelijke eindrapport uit aan de staatssecretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2017]

Te rekenen vanaf 17 november 2016 worden voor de periode tot de vervaldatum van dit besluit tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer dr. R. Stolp, tevens voorzitter;

 • b. de heer M. Gerritzen, en

 • c. mevrouw dr. ir. F. Leenstra.

Artikel 5

[Vervallen per 22-12-2017]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie voorziet in haar secretariaat.

 • 3 De staatssecretaris kan een waarnemer aanwijzen die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De commissie verstrekt desgevraagd aan de staatssecretaris de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 22-12-2017]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 357,–.

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 275,–.

Artikel 7

[Vervallen per 22-12-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 november 2016.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van de eerste dag van de vierde maand volgend op de datum van intrekking van de laatste regeling met maatregelen, specifiek gericht op de bestrijding van de vogelgriepuitbraak die begon in november 2016.

Artikel 8

[Vervallen per 22-12-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriep 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 18 november 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina