Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit toepassing hardheidsclausule bij diergezondheidsheffing[Regeling vervallen per 28-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]

Geldend van 01-12-2016 t/m 31-12-2017

Besluit toepassing hardheidsclausule bij diergezondheidsheffing

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Overwegingen:

Gebleken is dat de oplegging van aanslagen voor de diergezondheidsheffing voor 2015 en 2016 met onverkorte toepassing van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing preventie dierziekten in sommige gevallen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Dit doet zich voor bij houders van pluimvee die in 2013 en 2014 een koppel hadden opgezet op het bedrijf waarvan de dieren een deel van 2015, geheel 2015, of een deel van 2016 nog op het bedrijf van de houder verbleven, en welke houders in 2013 of voor 31 december 2014 aan het Productschap Pluimvee en Eieren een heffing op grond van de artikelen 3 tot en met 11 van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2013 of de artikelen 3 tot en met 11 van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2014 hebben betaald.

Aan deze onbillijkheden kan worden tegemoetgekomen door, met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, op de definitieve aanslag voor dediergezondheidsheffing voor 2015, respectievelijk voor 2016, voor elk van de bovenbedoelde houders een overeenkomstig dit besluit vast te stellen bedrag in mindering te brengen.

Gelet op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met artikel 93, tweede en derde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-03-2018]

Op de aanslag diergezondheidsheffing voor het kalenderjaar 2015 en 2016, die geheven wordt met toepassing van de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit heffing preventie dierziekten, wordt voor pluimveehouders die in 2015 en 2016 dieren hielden die als koppel in 2013 of 2014 waren opgezet een bedrag in mindering gebracht dat volgens de volgende formule wordt berekend:

(A/B)*C*D,

waarin:

A = het aantal dagen dat een koppel, dat in 2013 of 2014 is opgezet, in 2015, respectievelijk 2016 nog op het bedrijf van de houder verbleef;

B = het totaal aantal dagen dat het koppel, dat in 2013 of 2014 is opgezet en in 2015, respectievelijk 2016 nog op het bedrijf van de houder verbleef, op het bedrijf van de houder werd gehouden;

C = het aantal dieren dat in 2013 of 2014 werd opgezet van het koppel dat in 2015, respectievelijk 2016 nog op het bedrijf van de houder verbleef;

D = het tarief voor de onderscheiden diersoorten en diercategorie├źn, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 11 van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2013, respectievelijk in de artikelen 3 tot en met 11 van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2014.

Artikel 2 [Vervallen per 28-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam