Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid (aanpassing omschrijvingen coderingen)

Geldend van 19-12-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/258989, houdende wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid in verband met de aanpassing van de omschrijvingen van een aantal coderingen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU L 107) en de artikelen 16 tot en met 18, 19, 19a, 19c, 21, tweede lid, 24, 103, vierde en tiende tot en met twaalfde lid, 111 tot en met 116, 118, 118a, 145, eerste lid, onderdeel i, en 193 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid.]

Artikel II

De bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid zoals die gold tot 19 december 2016 blijft van toepassing op rijbewijzen die zijn afgegeven voor die datum, dan wel ten aanzien waarvan de beslissing tot afgifte is genomen voor die datum.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 19 december 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus