Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 19-06-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 november 2016 nr. BOACAT2016/056, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Staatsbosbeheer

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Staatsbosbeheer van 23 augustus 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket, de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 en de plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De ambtenaren die werkzaam zijn bij Staatsbosbeheer en die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 180 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 Maximaal 162 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren genoemd in artikel 4 zijn bevoegd bij de opsporing van strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien en een (korte) wapenstok.

 • 2 Maximaal 17 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren genoemd in artikel 4 en die voorheen werkzaam waren bij Groenservice Zuid Holland, in de functie van Handhaver Natuur & Recreatie, niet zijnde de personen genoemd in dit artikel in het eerste lid, zijn bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien, een (korte) wapenstok, pepperspray. Deze bevoegdheden mogen slechts worden uitgeoefend in het voormalig beheersgebied van Groenservice Zuid-Holland.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar mag de aan hem toegekende geweldsmiddelen in aangrenzende gebieden dragen, tenzij de terreinbeheerder van het betreffende aangrenzende gebied zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

 • 3 Één buitengewoon opsporingsambtenaar genoemd in artikel 4 en die voorheen werkzaam was bij Groenservice Zuid Holland, in de functie van Handhaver Natuur & Recreatie, niet zijnde de persoon genoemd in dit artikel in het eerste lid, is bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor hij is beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien, een (korte) wapenstok, pepperspray en een gecertificeerde diensthond. Deze bevoegdheden mogen slechts worden uitgeoefend in het voormalig beheersgebied van Groenservice Zuid-Holland.

  De buitengewoon opsporingsambtenaar mag de aan hem toegekende geweldsmiddelen in aangrenzende gebieden dragen, tenzij de terreinbeheerder van het betreffende aangrenzende gebied zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

Artikel 7

 • 1 De directeur van Staatsbosbeheer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2012 van 15 december 2011, kenmerk 5719962/Justis/11 zal vervallen op 1 januari 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid Holland 2015 van 2 juni 2016, kenmerk BOACAT2015/019, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina