Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet

Geldend van 22-11-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 november 2016, nr. WJZ/16134524, houdende de aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 48a van de Landbouwwet (Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 48a van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Landbouwwet bepaalde worden aangewezen:

  • de ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken;

  • de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken;

  • de ambtenaren van de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 januari 1998, nr. 98910, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren op grond van de Landbouwwet (Stcrt. 25), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwwet.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam