Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de informatievoorziening van zorgaanbieders.

Artikel 1. Reikwijdte [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met dien verstande dat:

 • Artikel 4 niet van toepassing is op zorgaanbieders die enkel crisis ggz leveren. Zij zijn uitgezonderd van de verplichting tot het publiceren van wachttijden.

 • Artikel 5 niet van toepassing is op zorgaanbieders die volgens de overgangsregeling 18-/18+1zijn uitgezonderd van het hebben van een kwaliteitsstatuut.

Artikel 2. Doel [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling beoogt de beschikbaarheid van informatie voor de (potentiële) cliënt en de verwijzer te vergroten. Door het verplicht publiceren van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg worden de cliënt en verwijzer geïnformeerd over de wachttijd tot aan de intake en de start van de behandeling. Door de verplichte publicatie van het, door de zorgaanbieder opgestelde, kwaliteitsstatuut wordt de (potentiële) cliënt geïnformeerd over de wijze waarop de zorgverlening bij de zorgaanbieder is georganiseerd.

Artikel 3. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling. Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

 • b. Actuele situatie: de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak.

 • c. Retrospectieve wachttijd: de gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de laatste twee maanden.

 • d. Aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldings-wachttijd wordt gekozen voor de actuele situatie.

 • e. Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd is de retrospectieve wachttijd van de laatste twee maanden voor alle behandelingen bij de vestigingslocatie(s) van de zorgaanbieder.

 • f. Vestigingslocatie: locatie waar geestelijke gezondheidszorg wordt geleverd.

 • g. Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, behalve de generalistische basis-ggz en crisis ggz. Dit omvat behandeling al dan niet gepaard met verblijf.

 • h. Generalistische basis-ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

 • i. Hoofddiagnosegroep: DSM-IV diagnosetyperingen zijn ingedeeld in 14 hoofddiagnosegroepen; aandachtstekort-en gedrag, pervasief, overige kindertijd, delirium dementie en overig, alcohol, overige aan een middel, schizofrenie, depressie, bipolair en overig, angst, restgroep diagnoses, persoonlijkheid, somatoforme & eetstoornis. Wanneer in deze regeling verwezen wordt naar de hoofddiagnosegroep wordt de gestelde werkdiagnose bedoeld.

 • j. Treeknorm: de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de cliënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.2

 • k. Kwaliteitsstatuut: het statuut opgesteld door de zorgaanbieder. Dit moet voldoen aan het model kwaliteitsstatuut ggz, dat geregistreerd is in het openbare Register van het Kwaliteitsinstituut.3

 • l. Het format: het format dat door het veld, aan de hand van het model kwaliteitsstatuut ggz, is ontwikkeld en overeengekomen4. Het doel van dit format is de zorgaanbieder een structuur te geven die hij/zij nader uitwerkt tot een overzichtelijk en allesomvattend kwaliteitsstatuut, dat in lijn is met het model kwaliteitsstatuut ggz.

 • m. Kwaliteitsinstituut: het instituut, als onderdeel van Zorginstituut Nederland, dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.

 • n. Plaatsen op de website: de informatie kan zowel zelfstandig op de website staan als op de website geplaatst zijn in een los document.

 • o. Schriftelijk: zowel op papier als digitaal, bijvoorbeeld via email of een brochure.

Artikel 4. Verplichtingen – publiceren wachttijden [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De zorgaanbieder publiceert voor iedere vestigingslocatie de volgende informatie op zijn website5:

  • a. De aanmeldingswachttijd.

  • b. De behandelingswachttijd, indien hier sprake van is. Als de zorgaanbieder (ook) gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg levert en voor de behandeling van (een) bepaalde hoofddiagnosegroep(en) een langere wachttijd is dan de wachttijd voor behandeling van de overige hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert, dan moet dit expliciet vermeld worden. Als er géén sprake is van een behandelingswachttijd of als de behandelingswachttijd voor de hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert niet onderling verschilt, dan moet dit expliciet vermeld worden.

  • c. Een uitleg wanneer wachttijden mede afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar waar de cliënt verzekerd is. Indien dit het geval is dan wordt de wachttijd voor cliënten van die betreffende zorgverzekeraar vermeld. Dit geldt voor zowel de aanmeldingswachttijd als de behandelingswachttijd. Als de wachttijd niet afhankelijk is van waar de cliënt verzekerd is, dan moet dit expliciet vermeld worden.

  • d. De datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.

  • e. De volgende tekst: ‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’

 • 2 Voor publicatie van de wachttijden worden deze omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.

 • 3 Het is toegestaan om de wachttijden van vestigingslocaties te clusteren tot een enkele wachttijd wanneer verschillende vestigingslocaties zich bevinden binnen één gemeente (of deelgemeente) of wanneer vestigingslocaties van een aanbieder zich in verschillende gemeentes, maar op maximaal tien kilometer afstand van elkaar bevinden.

 • 4 De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de eerste en de tiende dag van de maand.

 • 5 Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft of de (potentiële) cliënt of verwijzer geen toegang heeft tot internet, wordt de wachttijd-informatie, zoals beschreven in dit artikel, op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt.

Artikel 5. Verplichtingen – publiceren kwaliteitsstatuut [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De zorgaanbieder plaatst zijn kwaliteitsstatuut op zijn website.

 • 2 Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft of op verzoek van eenieder, wordt het kwaliteitsstatuut door de zorgaanbieder aan eenieder schriftelijk verstrekt.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2018]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘regeling publicatie wachttijden ggz’, met kenmerk NR/CU-557, ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Transparantieregeling zorgaanbieders ggz’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 • ^ [1]

  Deze overgangsregeling is overeengekomen door veldpartijen en opgenomen in het openbare Register van het Zorginstituut. Te raadplegen via www.zorginzicht.nl.

 • ^ [2]

  Zie hierover ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018)

 • ^ [3]

  Te raadplegen via www.zorginzicht.nl

 • ^ [4]

  Er is een format voor vrijgevestigden en een format voor instellingen. Beiden zijn gepubliceerd op de website van het Zorginstituut, www.zorginzicht.nl.

 • ^ [5]

  Zie voor een schematische weergave de tabel in de toelichting.